Select Page
Peale pikka ja rahustavat jalutuskäiku Viti järve matkarajal võib tekkida soov mõneks põnevamaks tegevuseks. Tingimata üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake siin Vavada, kui soovid avastada uusi võimalusi lõõgastumiseks ja põnevuseks, pakkudes laias valikus mänge ja meelelahutust.

Vitipalu programm

ÕPPEPROGRAMM „VITIPALU“     

Programm: VITI JÄRVE MATKARAJA PROGRAMM

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul viiakse läbi puude kõrguse ja pinnamoe võrdlust, õpitakse tundma sürjametsas kasvavaid taimi, õõtsikutaimi, rajale jäävas vaatetornis määratakse ilmakaari, vaadeldakse üraskikahjustusi, tutvutakse kuklaste asurkonnaga ja uuritakse Elva jõe orgu ja vooluvee tegevust. Programm toimub liikumisena künklikul matkarajal ~3 km, vahepealsetes peatustes tehakse ülesandeid. Mõõtmisi teostatakse grupi- ja individuaaltööna käepäraste vahenditega, retkejuhil on kaasas täiendavad mõõtevahendid.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes lõpuringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 4-6 klass II kooliaste

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-september

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu Viti järve matkarada

Juurdepääs: Vitipalu programm algab üldjuhul Vitipalu Viti järve matkaraja parklast. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga vettpidavad jalanõud. Programmi jooksul läbitakse ~ 3 km, maastik on künklik.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Tutvuda piirkonnale iseloomuliku pinnamoega, õppida sealseid metsakooslusi, liike ja uurida jõe voolutegevust.

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga: loodusõpetus: 2.1.6.5. Jõgi; 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana; 2.1.6.16. Eesti loodusvarad; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

  1. Oskab looduskeskkonnas teha puu kõrguse mõõtmist;
  2. Tunneb ja teab ilmakaari ning oskab neid määrata;
  3. Võrdleb ja analüüsib pinnamoodi;
  4. Kirjeldab vooluvee tegevust Elva jõe ürgorus
  5. iseloomustab ja võrdleb metsatüüpi kasvutingimuste järgi;
  6. võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
  7. oskab eristada liiva, kruusa ja turvast;
  8. selgitab keskkonnakaitse vajalikkust.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Temaatika: Pinnamood, metsataimed, metsarinded, Elva jõe vooluvee tegevus, kooslused, sürjamets.

Metoodid: praktilised mõõtmised, õpperetk, arvutamine, võrdlemine, seoste loomine.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded õppekäigul 1 h 35 minutit

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes lõpuringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt. Programmi jooksul teostatakse mõõtmisi käepäraste vahenditega, vajadusel kasutatakse lisamõõteriistasid (mõõdulindid, liivasõelad), mis on kaasas retkejuhil.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Tööleht

Võta ühendust

4 + 8 =