Vapramäe detailplaneering

Sellelt leheküljelt leiate edaspidi kõik vajaliku info Vapramäe loodusmaja planeeringu ja strateegilise mõjude hindamise läbiviimise kohta.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus on teinud Nõo Vallavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse. Tartumaa keskkonnateenistus on nõustunud detailplaneeringu algatamisega Vapramäele loodusmaja püstitamise eesmärgil. Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (alus: keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus § 33 lg 1 p 4).

• Nõo Vallavolikogu on teinud 15. märtsi 2007 otsuse nr 113: detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise kohta;
• Nõo Vallavalitsuse on teinud 26. märtsil 2007 korralduse nr 68: detailplaneeringu lähteseisukohtade kinnitamine, detailplaneeringu koostamise lepingu sõlmimine;

• Planeeringu algatamise teade on avaldatud 22. märtsi 2007 ajalehes Postimees ja juunikuu Nõo Valla lehes.
• Teade keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohta on avaldatud 21. märtsi 2007 Ametlikes Teadaandes.

Et sihtasutuse tegevuses on üha enam suurenenud loodushariduse edendamine piirkonnas, on tekkinud vajadus kaasaegse Loodusmaja ehitamisele. 
Vapramägi võeti esmakordselt kaitse alla juba 1927 aastal. Vapramäe kaitseala suuruseks on 99.4 ha. Vapramäe on Natura 2000 ala, kood EE0080309. 
1998. aastal valminud projekt „Vapramäe loodus- ja spordikeskuse rajamine“ on kooskõlastatud kõikide osapooltega ning eelpoolnimetatud projektis oli planeeritud info-teenindusmaja ehitus, rõhutades loodusõppe läbiviimise vajalikkust planeeritavas hoones.
Algatatud planeeringuga täpsustatakse hoone ehitamise asukohta ja leitakse sellele parim võimalik lahendus. Kavandatav Vapramäe Loodusmaja-Infokeskus on seotud eelpoolnimetatud projektiga „Vapramäe loodus- ja spordikeskuse rajamine“. Tegemist on esialgselt planeeritud hoone sõnastuse ja funktsioonide täpsustamisega.

Planeeringut viib läbi Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ, keda esindab Valdeko Lukken  Tel: 525 5566; E-post: valdeko@mab.ee

Keskkonnamõju hindaja: Keskkonnaagentuur Viridis OÜ,  keda esindab juhatuse esimees Olavi Hiiemäe (litsents KSH0101); Tel:  527 8 027;   e-mail: olavi.hiiemae@ttu.ee

Vapramäe loodusmaja strateegilise mõjude hindamise läbiviimist rahastamist toetab Regionaalarengu programm.

 

Ettepanekud Vapramäele loodusmaja ehitamisega  kaasnevate mõjude keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile palume edastada 
keskkonnamõju hindajale   e-mailile: olavi.hiiemae@ttu.ee
või arendajale meilile gea@nvv.ee

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust arutelust teavitame seaduses etteantud korras ja käesoleva kodulehe vahendusel.

E-pood
E-pood