Select Page

Robootika

Programmi eesmärk anda teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast, arendada infotehnoloogia alast huvi.

Temaatika: programmeerimine, robot, käsklused robotile, monteerimine, ülesannete väljamõtlemine.

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: Vapramäe Loodusmaja

Aktiivõppemeetodid: Uurimine, analüüsimine, arvutamine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: robootikavahendid (Lego Mindstorms EV3) 5 kmpl, arvuti, juhendid.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 3-4 h, aastaringselt

Rühma suurus: 20 last

Programmi ülevaade

Õpilased jaotuvad laudkondadese, moodustuvad rühmad. Programmi alguses tutvustatakse kavandatud ülesandeid ja kasutatavaid vahendeid. Korratakse uurimusliku õppe olemust ning seostatakse praktiline töö elulise paralleeliga. Teemaga tutvumiseks vaadatakse põnevaid teostusi, mille ehitamisel on kasutatud sama komplekti.

Jagatakse laiali töövahendid, rühmad ehitavad valmis roboti ette antud juhiste järgi. Programmi tegevuse lõpetab lühitutvumine programmeerimise loogikaga.

Õpitulemused:

Õpilane:

  1. arendab visuaalset mõtlemist järgides juhendit mudeli kokkupanekul;
  2. kujundab koostööoskust- õpib kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima;
  3. arendab püsivust ülesannete täideviimisel;
  4. õpib leidma seaduspärasid programmeerimise ülesehitusel;
  5. arendab loovat mõtlemist- oskab ideid antud võimaluste piires tegevustes rakendada;
  6. oskab hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
  7. oskab rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades;
  8. oskab kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.

Programmiga saab lähemalt tutvuda siit.

Võta ühendust

1 + 8 =