Select Page

Õppeprogramm “Savimaja”

Programmi eesmärk. Keskkonna ja jätkusuutliku arengu tutvustamine läbi keskkonnasäästliku ehitusviisi, mis võimaldab isikliku kogemuse, avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii matemaatika-loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid.

Temaatika: jätkusuutlik ehitus, taastuvenergia

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: Vapramäe Loodusmaja

Aktiivõppemeetodid: käeline tegevus, analüüsimine, arvutamine, grupitöö kogemus

Vajalikud õppevahendid: taastuvenergial põhinev valgustussüsteem; mõõte-elektroonika vahendid; puidust kokkumonteeritav maja makett; erinevateks traditsioonilisteks loodusehituse viisideks vajalikud ehitusmaterjalid: puupakud, savi ja liiv; metoodiline juhend.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 3-4 h, aastaringselt

Rühma suurus: 20 last

Programmi ülevaade

Programmi raames tutvustatakse nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Lihtsate elektriühendustega pannakse põlema valgusti ja teostatakse elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

Õpitulemused:

Õpilane

  1. Planeerib ülesande ja disainib toote;
  2. Organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;
  3. arendab püsivust ülesannete täideviimisel;
  4. tunneb keskkonnasäästlikke ehitusviise;
  5. teab mis on savi, mis liiv;
  6. teadvustab ressursside piiratud hulka;
  7. Väärtustab kultuurilist ja ökoloogilist jätkusuutlikkust ning näeb võimalusi elukoha
    planeerimisel lähtuvalt säästva arengu põhimõtetest.

Võta ühendust

15 + 7 =