Warning: Undefined variable $template_directory in /data05/virt69677/domeenid/www.vvvs.ee/htdocs/wp-content/themes/Divi-child/functions.php on line 25
Õppeprogramm “Tunne vee-elustikku” | Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus - Matkad, matkarajad, õppeprogrammid, loodusturism
Select Page

Õppeprogramm “Tunne vee-elustikku”

ÕPPEPROGRAMM „TUNNE VEE-ELUSTIKKU“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul püütakse metsatiigist selgrootuid putukaid, leitud liigid määratakse, võrreldakse neid omavahel, mõõdetakse ning lõpuks joonistatakse meeldivaim putukas endale mälestuseks töölehele. Vee-elustiku uurimiseks kasutatakse kahvasid, luupe ja teisi vahendeid. Iseloomustatakse vett kui elukeskkonda, toitumissuhteid tiigis ning arutletakse kuidas veekeskkond mõjutab organisme, kes seal elavad. Programm õpetab määramisoskust ja koostööd ning näitab liigilise mitmekesisuse tähtsust ökosüsteemis.

Teadmised kinnistatakse töölehe abil ning lõpuringis, õpetaja täidab tagasisidelehte.

Programmi sihtrühm: I kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: 2h

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu

Juurdepääs: Sõidujuhised programmi toimumiskohta annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Bussi parkimiskohast programmi alguseni toimub väike matk.

Juhis õpetajale:

Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning soovitavalt jalga kummikud. Bussi parkimiskohast programmi alguseni toimub väike matk. Programmi jooksul matka ei toimu, tegevus toimub kohapeal. Vihma korral on võimalik varjuda kütteta varjualuse alla.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Programmi läbiviimisel palume õpetaja toetust õpilaste innustamisel, samuti palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Kuna vahendid on piiratud, siis korraga saame vastu võtta ühe grupi. Õpilastel pole lubatud ilma täiskasvanud saatjata tiigi äärde minna, vajadusel palutakse õpetaja abi õpilaste valvamisel.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Õpetada tundma tiigivees elavaid selgrootuid putukaid.

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste: loodusõpetus: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu;

 

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kunst.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

I kooliaste

  1. oskab tuua veeloomade ja –taimede erinevusi maismaaorganismidest;
  2. eristab selgroogseid ja selgrootuid liike;
  3. kirjeldab õpitud putukaliikide elupaiku;
  4. oskab koostada veekeskkonna kohta lihtsamaid toiduahelaid;
  5. arvestab taimede ja loomade vajadusi ning suhtub neisse vastutustundlikult.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: selgroogne, selgrootu, elustik, toiduahel, hingamisputk, suised

Metoodid: liikide iseseisev püüdmine, võrdlemine määramistabeliga, liigi määramine, seoste loomine, grupitöö.

Ajakava:

Sissejuhatus, vahendite tutvustus: 10 minutit

Praktiline putukate püük 1 h 20 minutit

Liikide määramine, töölehe täitmine, kokkuvõttev analüüs 30 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmiste omandamist kontrollitakse töölehe läbi, kontrollküsimuste ning nooremas vanuseklassis aktiivõppemängude kaudu. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt. Olenevalt grupi suurusest moodustatakse neli – viis gruppi.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

6 + 6 =