Select Page

Uurimuslik programm PÄIKESE MÕJU MAAL JA TAIMEDE ELU

Uurimuslik programm „PÄIKESE MÕJU MAAL JA TAIMEDE ELU”     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid. Kasutatakse LabQuesti andmekogujaid ja erinevaid andureid, millega andmeid kogudes saab uurida fotosünteesi toimumist, päikesekiirguse toimet ja tagajärgi ning mulla kvaliteeti.

Katsete taustal arutletakse ökoloogilise tasakaalu ja loodussäästliku tarbimise teemadel. Arendatakse rühmatööd ning loovat mõtlemist. Järgneb saadud andmete töötlemine ja analüüs järelduste tegemiseks.

Programmiga alustatakse Loodusmajas, kuid mõõtmisi käiakse teostamas õues. Toimuvad rühmatööd, mille tulemusi esitlevad õpilased programmi lõppedes.

Programmi sihtrühm: 7-9 kl III kooliaste

Kestvus: 3 h

Grupi suurus: 20 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-juuni

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on enamjaolt tubase programmiga, kuid mõõtmisi käiakse teostamas ka õues. Riietuda tuleks ilmale vastavalt, vihma korral vihmakindlalt. Loodusmajas tuleb ära võtta välisjalanõud. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 210.- eur

Programmi eesmärk: Kinnistada õpitud materjali läbi praktilise tegevuse. Avastada, millist mõju avaldab päike elutegevuses Maal. Katsete käigus saadud kogemuse põhjal teadvustada ökoloogilise tasakaalu olulisusest. Pöörata tähelepanu jäätmetekke probleemile ja sellega kaasnevatele ohtudele. Mõttearendus säästliku ressursikasutuse teemadel.

Seos riikliku õppekavaga:

bioloogia 7.-8 kl: 2.1.9.3. Loodusnähtused, 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid

geograafia 8-9. kl: 2.3.4.5. Kliima

füüsika: 2.4.4.1. Valgusõpetus

keemia: 2.5.4.3. Hapnik,  2.5.4.9. Süsinikuühendite roll looduses

Lõiming: bioloogia, füüsika, geograafia, keemia

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming:

Õpitulemused:

  1. Õpilane õpib kasutama andmekogujat ja ühilduvaid sensoreid, teostada mõõtmisi;
  2. Mõistab fotosünteesi, mulla olukorra näitajate tähtsust ja kasvuhooneefekti olemust;
  3. Kogub infot, sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega;
  4. Oskab vaatluste ja eksperimentide käigus kogutud andmeid analüüsida, tõlgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;
  5. Hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale;
  6. Õpib mõistma ühiskonna jätkusuutlikku säästlikku tarbimist, keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist;
  7. Arendab grupitöö käigus koostöövalmidust, üksteise toetamist ja üksteisest lugupidamist.

Õpipädevused: digipädevus

enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Teema/alateema: Leht ja fotosüntees, muld, veeringe, aastaajad, elektromagneetiline spekter

Metoodid: mõõtmiste teostamine, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö, avastusõpe

Ajakava:

Teemakohane sissejuhatus, vernier mõõteandurite tuvustamine ja kasutusõpe: 1 h

praktilised ülesanded 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs 30 minutit.

Toidupausi soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilased esitlevad arutlevas vormis töö tulemusi, mille läbi selgub teema omandamine. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võta ühendust

14 + 10 =