Select Page

Uurimuslik programm “Inimese füsioloogia”

Uurimuslik programm: INIMESE FÜSIOLOOGIA     

Õppeprogrammi kirjeldus:

Õppeprogramm tutvustab vernier-andmekogujaga mõõtmist ja analüüsi uurimusliku õppe vormis. Tegeletakse uurimisküsimuste, hüpoteeside püstitamisega, hiljem tulemuste analüüsimise ja hinnangu andmisega.

Programm toimub enamjaolt siseruumides, õuesoleku pikkuseks tuleks arvestada loodusrajal jooksmisega katse käigus (~200 m).

Programmi jooksul tehakse läbi erinevaid harjutusi lihastele, tekitatakse ärevust ning aetakse kaasõpilasi naerma, mille järel mõõdetakse katseisikutelt andmeid.

Koos püütakse jõuda järeldusele millisel juhul tõuseb inimese vererõhk ja pulsisagedus kiiremini, kas siis kui koormust saavad jalad, käed või on tegemist vaimse pingutusega.

Kokkuvõttena peavad õpilased oma rühma tulemusi teistele esitlema ning tegema järeldusi, millega saab kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Programm viiakse läbi loodusalal, maastikul, mis õpetab väärtustama looduslikku mitmekesisust, säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon). Rõhutatakse keskkonnasäästlikemate liikumisvahendite kasutamist, jalgsi- ja rattasõitu, tervislikku eluviisi.

Andmed kogutakse vernier andmekoguja ja erinevate sensoritega.

Programmi sihtrühm: III kooliaste, 9. klass, programmi viime läbi eesti keeles

Kestvus: 3- h.

Grupi suurus: 20 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Loodusmaja on parklast nähtav. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale:

Programm toimub enamasti tubastes tingimustes. Õpilased peavad arvestama õues jookmisega ~200 m ning sportlike tegevuste tegemistega ruumis. Kaasa võiks võtta veepudeli.

Riietuda tuleks sportlikult ning arvestada ilmaoludega õuejooksuks. Jooksmas käiakse kordamööda. Joostakse rajalõigul, kus autosid ei sõida.

Programmi vahel võib teha toidupausi, kuid eelnevalt sellest retkejuhile teada anda.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Grupitööde läbiviimisel saab õpetaja abiks olla toetamisel ja julgustamisel. Palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Kuna vahendid on piiratud, siis korraga saame vastu võtta ühe grupi.

Programmi maksumus: 210.- eur

Programmi eesmärk: Uurimusliku õppe kaudu inimese füsioloogia õppimine ja analüüsimimisoskuse arendamine. Õpetada väärtustama looduslikku mitmekesisust, looduses liikumist, vastutustundlikku, säästvat eluviisi ja säästva arengu hoiakuid (rekreatsioon).

Seos riikliku õppekavaga: Bioloogia III kooliastmes: 2.1.9.1. Inimene uurib loodust; 2.2.4.12. Vereringe; bioloogia (Treeningu mõju vereringeelundkonnale), kehaline kasvatus (kehalise aktiivsuse ja hea rühi tähtsus inimese tervisele, kehalise aktiivsuse roll tervislikus eluviisis, treeningu koormus), loodusõpetus (jõud liikumise põhjusena, oma keha jõu tunnetamine), loodusteaduslik uurimismeetod, füüsika (rõhumisjõud looduses ja tehnikas).

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tehnoloogia ja innovatsioon

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, kehaline kasvatus, loodusõpetus, füüsika.

Õpioskused:

Õpilane

  1. analüüsib treeningu mõju tugi- ja liikumiselundkonnale;
  2. peab oluliseks enda tervislikku treenimist;
  3. selgitab treeningu mõju vereringeelundkonnale;
  4. teab antropogeense tegevuse mõju atmosfäärile, suhtub loodusesse säästvalt;
  5. oskab käituda loodusalal keskkonnateadlikult ja –hoidlikult.

 

Õpipädevused: digipädevus, enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalne pädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

Mõisted:  pulss, vererõhk, dünamomeeter, lihased, lihastik

Metoodika: mõõtmiste teostamine, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö, praktilised harjutused.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

mõistete kordamine, vahendite tutvustamine, mõõtmisõpe, uurimisküsimuste-hüpoteeside püstitamine: 50 minutit

praktilised ülesanded, mõõtmiste teostamine 1, 5h

tulemuste analüüs, esitlemine teistele, kokkuvõttev analüüs 0,5 h.

Toidupaus tehakse vastavalt soovile, kas peale sissejuhatava osa lõppu või ülesannete vahepeal.

Õpilased peavad analüüsima tuginedes eelpool korratud teooriale mis põhjustas mõõdetud tulemuste saamist, peavad andma hinnangu nii enda kui grupitööle. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud mõõtevahendid on olemas grupi peale. Moodustatakse 4- gruppi. Mõõtetulemused märgitakse üles isiklikule töölehele, mille õpilane võib soovi korral kaasa võtta.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võta ühendust

10 + 14 =