Select Page

Tunnetusprogramm

ÕPPEPROGRAMM „TUNNETUSPROGRAMM“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Tunnetusprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi saab läbi viia ka kooli lähiümbruse looduses ja pargis. Programm õpetab looduse vaatlemist ja tundmaõppimist läbi erinevate meelte, arendab tähelepanelikkust ja suulist väljendusoskust. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude (värvikull, muutmismäng, kuulamismäng, kompimismäng, maitsemäng, vaatlusmäng) kaudu retke jooksul.

Õpilaste teema omandamist kontrollitakse küsimuste kaudu programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: Lasteaed, programm toimub eesti keeles.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: märts-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja. Palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud.

Vihma korral saab varjuda Vapramäe Loodusmajja.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Looduse tundmaõppimine läbi erinevate meelte ja tegevuste kaudu looduses.

Seos riikliku õppekavaga:

lasteaed: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

Lasteaialaps:

Arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;

Õpib tundma loodust erinevate meelte abil;

Õpib tundma erinevate aastaaegade eripärasid;

Õpib tundma looduslikke helisid, materjale ja lõhnu;

Suudab osa võtta rühmatööst;

Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Temaatika: värvid erinevatel aastaaegadel, looduslikud helid, materjalid, lõhnad

Metoodid: aktiivõppemängude kaudu looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi erinevate meelte, tähelepanelikkus, kirjeldamisoskus, rühmatöö.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded 1 h 40 minutit

kokkuvõttev analüüs 10 minutit

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teema omandamist kontrollitakse küsimuste kaudu programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (helipurgid, nöör, kompimiskotikesed, silmasidemed) on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Vt.pikem ülevaade

Võta ühendust

15 + 9 =