Tunne kodukoha linde

ÕPPEPROGRAMM „TUNNE KODUKOHA LINDE“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programm õpetab tundma metsa- ja veelinde, räägitakse kust linnud toitu otsivad ja kuidas pesa teevad. Programm arendab kuulamisoskust ja liikide eristamist, õpitakse lindude iseloomustamist.

Õpiased saavad kasutamiseks binoklid, millega vaatlusi läbi viia. Tegevus toimub ~2 km matkana künklikul matkarajal metsas ja jõe ääres. Tehakse peatusi, kuulatakse ja määratakse lauljad. Õpilaste teema omandamist küsitakse põhiliikide äratundmisega. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: II kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-mai

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Loodusmaja on parklast nähtav. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale:

Tegemist on õueprogrammiga, arvestada tuleks ~2 km marsruudiga. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt grupi iseärasusele. Halva ilma korral on võimalik tegevust läbi viia ka Vapramäe Loodusmajas. Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning märja ilma puhul jalga kummikud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal. Toidupausi soovi korral palume eelnevalt sellest retkejuhile teada anda. Üldjuhul toidupause sisse ei tehta.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Palume teada anda laste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Õpetada tundma koduümbruse metsades elavaid linde; binokli kasutamise harjutamine.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

II kooliaste

  1. Nimetab metsakooslusele iseloomulikke linnuliike;
  2. Nimetab jõekooslusele iseloomulikke linnuliike;
  3. Iseloomustab lindude kohastumusi erinevates elukohtades;
  4. Selgitab looduskaitse vajalikkust.

 

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Mõisted: metsalinnud, veelinnud, sulestik, nokk, tiivad

Metoodid: õpperetk, kuulamine, linnuhäälte eristamine, liigi määramine.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded 1 h 40 minutit

kokkuvõttev analüüs 10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teema omandamist küsitakse põhiliikide äratundmisega. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt. Õpilased saavad kasutada binokleid.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

14 + 1 =

E-pood
E-pood