Select Page

Sügis

ÕPPEPROGRAMM „SÜGIS“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus:

Sügisprogramm toimub õpperetkena metsas läbi aktiivtegevuste ja mängude. Koos uuritakse sügisest loodust, arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, miks ja kuidas värvuvad erinevate puude lehed, millistest osadest koosnevad seened, tutvutakse mürgimarjadega sügisel ning uuritakse kes on ränd- ja paigalinnud.

Programm lõpeb lõpuringis, kus küsitakse meeldejäänud teadmisi.

Programmi sihtrühm:  Lasteaed, programm viiakse läbi eesti keeles. Programmis olevad tegevused valitakse vastavalt vanuseastmele.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: september-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe matkarada, Vitipalu matkarada. Programmi läbiviijaga lepitakse kokku toimumiskoht ja kokkusaamine.

Juurdepääs: Kui programm toimub Vapramäel palume parkida parklasse. Seal kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Kui toimumiskohaks valitakse Vitipalu, siis lepitakse retkejuhiga eelnevalt kohtumispaik kokku. Tegemist on samuti künkliku maastikuga, kus ratastooliga liikumine pole võimalik.

Juhis õpetajale:

Tegemist on õueprogrammiga, arvestada tuleks ~2 km marsruudiga. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt grupi iseärasusele. Halva ilma korral on võimalik tegevust läbi viia ka Vapramäe Loodusmajas. Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning vihmase ilma korral jalga kummikud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal. Toidupausi soovi korral palume eelnevalt sellest retkejuhile teada anda.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Palume vajadusel õpilasi abistada gruppide moodustamisel ning mänguala piiride hoidmisel. Palume teada anda laste iseärasustest.

Pikemalt ette teatades on võimalik korraga vastu võtta mitut gruppi.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk:

sügisese looduse tundmaõppimine läbi uurimise ja aktiivmängude:

teada saada muutustest loomariigis seoses sügise saabumisega

kinnistada kooli/lasteaiaprogrammis omandatud mõisteid: sügise märgid, sügiskuud, aastaajad, viljad, rändlinnud

Seos riikliku õppekavaga:

lasteaed: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Õpitulemused:

Lasteaialaps:
oskab väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
märkab nähtusi ja muutusi looduses;
rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
täidab mängudes erinevaid rolle;
tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid seeni;
oskab vaadelda sügisilma ja kirjeldada nähtusi;

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: sügiskuud, rändlind, seen, aastaaeg, tuul, pilved, vili, seeme

Temaatika: sügiskuud, rändlinnud, ilm, lehtede värvumine

Metoodika: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi praktilise õpperetke, rühmatöö, aktiivmängud.

Kirjeldavad märksõnad:

ilm ja kliima

keskkond ja jätkusuutlik areng

loomad

seened

taimed

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Õpperetk koos aktiivmängudega 1 h 35 min

kokkuvõte 15 min.

Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile.

Õpilastelt küsitakse omandatud teadmiste kohta küsimusi programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud vahendid mängudeks ja õppetegevusteks on juhendajal olemas.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Vt. töölehte

Võta ühendust

6 + 3 =