Select Page

Seljakotiprogramm

ÕPPEPROGRAMM „SELJAKOTIPROGRAMM“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Seljakotiprogrammi kõige olulisemaks osaks on 20 matkakotti, mis on komplekteeritud loodusõppeks vajalike vahendite ja määrajatega. Programmis osalejad saavad kaasa vahendid loodusõppeks ja õpperaja kaardi. Matka marsruut on koostatud matka jooksul läbitavate punktidena, mille juures tuleb lahendada ülesanded.

Programm on mõeldud klassiga koos liikumisena koos orienteerudes ilma retkejuhita. Soovi korral võib retkele minna ka koos retkejuhiga. Palume enda eelistusest teada anda enne matka.

Programmi lõpuosas kontrollitakse õpilaste vastuseid, et selgitada välja teema omandamine, toimub arutelu tekkinud probleemide üle. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm:

4-6 klass II kooliaste

Programm toimub eesti keeles.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja. Palume õpilastega tulla loodusmaja juurde. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu.

Juhis õpetajale: Programm algab sissejuhatusega Vapramäe Loodusmaja juurest. Õpilaste jaoks on komplekteeritud õppevahenditega seljakotid. Matkakotis on lisaks ka kaart ning fotod kohtadest, mis tuleb üles leida. Programm on mõeldud iseseisva liikumisena, kuid soovi korral võib retkele minna koos retkejuhiga. Palume enda eelistusest teada anda enne matka.

Iseseisval liikumisel matkatakse koos õpetajaga. Iseseisvatele retkele minnes jätab õpetaja juhendajale telefoninumbri. Juhendaja number antakse ka õpetajale. Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~3 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga veekindlad jalanõud.

Arvestada tuleb kindlasti õuesolekuga, programmi pole võimalik läbi viia täies ulatuses sisetingimustes. Kokkuvõttev osa on vajadusel võimalik läbi viia siseruumides. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist, erinevate loodusmärkide jälgimist, looduses mõõtmiste teostamist.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

II kooliaste

  1. Teeb vaatlusi ja mõõdistamisi ning tõlgendab ja esitab saadud tulemusi;
  2. Määrab suundi kaardil kaardivõrgu ja looduses kompassi järgi;
  3. Mõõdab vahemaid kaardil erinevalt esitatud mõõtkava kasutades ning looduses sammupaari abil;
  4. Lahendab antud ülesandeid kogenedes eelnevatele omandatud teadmistele loodusvaldkonnas;
  5. hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele;
  6. Oskab looduses keskkonnasäästlikult käituda.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Temaatika: mõõtkava, pinnavormid, ilmakaared, loodusmärgid, taimed, puud, loomade tegevusjäljed

Metoodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Praktiline õppekäik 1 h 40 minutit

kokkuvõttev analüüs 10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Programmi lõpuosas kontrollitakse õpilaste vastuseid, et selgitada välja teema omandamine, toimub arutelu tekkinud probleemide üle. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (seljakotid, kaardid, mõõtevahendid) on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Võta ühendust

8 + 4 =