Select Page

Robootika

ÕPPEPROGRAMM „ROBOOTIKA“     

Programmi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimub praktiline töö roboti kokkupanekuks, valmis robotile antakse lihtsamaid käsklusi. Tutvustatakse elulisi kasutusvaldkondi, sh loodussäästlikkuse osas.

Katsetatakse lihtsamaid praktilisi mikrokontrollerite programmeerimise kasutusvõimalusi kasutades LEGO MINDSTORMS Education komplekti.

Teema omandamist kontrollitakse töö käigus ülesandeid lahendades ning robotit tööle pannes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 4-6 klass II kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 3h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas tuleb ära võtta välisjalanõud. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 210.- eur

Programmi eesmärk: Eesmärgiks on anda teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast, arendada infotehnoloogia alast huvi. Laiendada silmaringi programmeerimise alal ning luua praktilisi ja loogilisi seoseid. Tutvustada robotite kasulikkust uuskasutuse vallas mille käigus peatutakse targa ressursikasutuse teemadel.

Seos riikliku õppekavaga:

Seos õppekavaga: Ettevõtlusõpetus: 2.1., tehnoloogia: 2.3.1.; 2.3.4.; loodusõpetus: 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

Ainetevaheline lõiming: matemaatika, loodusõpetus, informaatika, ettevõtlus, tehnoloogia.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

  1. Arendab visuaalset mõtlemist järgides juhendit mudeli kokkupanekul;
  2. Kujundab koostööoskust- õpib kaaslaste ideid tunnustama ja teistega arvestama, ühiseid seisukohti otsima;
  3. Arendab püsivust ülesannete täideviimisel;
  4. Õpib leidma seaduspärasid programmeerimise ülesehitusel;
  5. Arendab loovat mõtlemist- oskab ideid antud võimaluste piires tegevustes rakendada;
  6. Oskab hinnata tehnoloogia rakendamisega kaasnevaid võimalusi ja ohte;
  7. Oskab rakendada nüüdisaegseid tehnoloogiaid tõhusalt ning eetiliselt oma õpi-, töö- ja suhtluskeskkonda kujundades;
  8. Oskab kasutada tehnovahendeid eesmärgipäraselt ja säästlikult, järgides ohutuse ning intellektuaalomandi kaitse nõudeid.

Õpipädevused: digipädevus

ettevõtlikkuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Mõisted: robootika, programmeerimine, infotehnoloogia

Metoodid: praktiline töö, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö, joonise lugemise oskus

Ajakava:

Sissejuhatus: 45 minutit

praktilised tegevused 2 h

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Teema omandamist saab kontrollida töö käigus ülesandeid lahendades ning robotit tööle pannes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võta ühendust

4 + 7 =