Warning: Undefined variable $template_directory in /data05/virt69677/domeenid/www.vvvs.ee/htdocs/wp-content/themes/Divi-child/functions.php on line 25
Programm Orava aastaring | Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus - Matkad, matkarajad, õppeprogrammid, loodusturism
Select Page

Programm Orava aastaring

ÕPPEPROGRAMM „ORAVA AASTARING“  

Programmi ülevaade

Õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel Vapramäe loodusrajal. Programmi sisuks on liikumine looduses, looduse vaatlemine, orava tegutsemisjälgede tuvastamine, orava eluviisi imiteerimine läbi aktiivtegevuste ja mängude. Orava eluviisi õpitakse tundma oravale loomulikus keskkonnas ja seoses aastaringis toimuvate muutustega. Vaadeldakse välimust (fotod, käpiknukk), uuritakse toitumist (sahvrimäng, fotod), elupaika sh pesaehitust (mänguline pesa ehitamine, fotod), matkitakse liikumisviisi (hüpped, hüppe pikkuste mõõtmine), häälitsusi, saadakse tuttavaks ohuallikatega (kullimäng). Tegevused viiakse läbi aastaaegade kaupa, programmi tegevus on jaotatud nelja ossa. Õpilased saavad pähe orava kõrvad, mida on võimalik vastavalt aastaajalisele karvastiku värvuse muutusele ümber pöörata, juhtides sellega tähelepanu aastaajalistele muutustele.

Programmis matkivad õpilased ise orava tegevusi läbi rollimängu, päris oravaga kohtutakse hea õnne korral.

Programmi kirjelduses on tegevusi arvestatud varuga. Sobivad tegevused valib välja retkejuht vastavalt grupi iseärasustele ning ilmale. Vihmase ilmaga on võimalik tegevusi läbi viia ka ruumides.

Programmi lõppedes kontrollitakse laste teadmisi läbi oravateemalise luuletuse ning lõpuringis küsitakse meeldejäänud teadmisi.

Programmi sihtrühm: Programm toimub kahele vanuseastmele: Lasteaed ja I kooliaste, programm viiakse läbi eesti keeles. Programmis olevad tegevused valitakse vastavalt vanuseastmele.

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: kuni 25 last

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe matkarada

Juurdepääs: Palume parkida parklasse. Loodusmaja on parklast nähtav. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale:

Tegemist on õueprogrammiga, arvestada tuleks ~2 km marsruudiga. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt grupi iseärasusele. Halva ilma korral on võimalik tegevust läbi viia ka Vapramäe Loodusmajas. Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning märja ilma puhul jalga kummikud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal. Toidupausi soovi korral palume eelnevalt sellest retkejuhile teada anda.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Palume vajadusel õpilasi abistada gruppide moodustamisel ning mänguala piiride hoidmisel. Palume teada anda laste iseärasustest. Kuna vahendid on piiratud, siis korraga saame vastu võtta ühe grupi.

Programmi maksumus: 150.- eurot

Programmi eesmärk:

 • Õpetada tundma orava eluviisi läbi aktiivõppemängude: toitumine, vaenlased, pojad, elupaik, tegevusjäljed, liikumine, häälitsused;
 • Suunata õpilaste tähelepanu aastaajaliste muutustele;
 • Kinnistada mõisteid: leht, vili, aastaaeg, karvavahetus, vaenlane, tõuk, pung, koor, võrse;
 • Õpetatakse väärtustama keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Seos riikliku õppekavaga: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad.

Läbivad teemad: “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja “Väärtused ja kõlblus”

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, kehaline kasvatus, matemaatika, eesti keel

Õpioskused:

Lasteaialaps:

 • Oskab kirjeldada orava välimust ja elupaika;
 • Kirjeldab tuntumaid taimi, seeni;
 • märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 • rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 • kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 • täidab mängudes erinevaid rolle;
 • käitub loodust hoidvalt;
 • oskab väärtustada keskkonda hoidvat mõtteviisi.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

Mõisted: leht, vili, aastaaeg, karvavahetus, vaenlane, tõuk, pung, koor, võrse

Temaatika: orava aastaringne tegutsemine, kohastumused erinevatel aastaaegadel, koht ökosüsteemis, orava toit ja vaenlased, pereelu (sigimine).

Metoodika: rollimäng, avastusõpe, koostöö

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Matk koos tegevustega loodusrajal 1 h 40 minutit

Kokkuvõtted, õpitu kontroll 10 min.

Õpilastelt küsitakse programmi lõppedes tagasisidet teadmiste osas lõpuringis ning läbi oravateemalise luuletuse kontrollvastustena. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud vahendid mängudeks ja õppetegevusteks on juhendajal olemas. Õpilased ei pea midagi kaasa võtma. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Tutvu programmiga lähemalt siit.

Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

Võta ühendust

14 + 12 =