Programm matemaatika looduses

ÕPPEPROGRAMM „MATEMAATIKA LOODUSES“     

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Temaatika:

I klass Arvurea 1…20, 30,40…100 harjutamine Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

II klass  Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täiskümnetega, Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, Elus/eluta loodus, Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine, Koduloomad/metsloomad/ linnud, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine

III klass Ilmakaared, Arvutamine1000 piires, tehetejärjekord,, arvust osa leidmine, kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga, Selgrootud/selgroogsed loomad ,taimed, Aeg/ajaühikud, Mõõtühikud/mõõtmine-kaalumine, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Sihtrühm: : I-IV  klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, 1000 looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine, mäng

Vajalikud õppevahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1…20,30, 40…100, kaalud, 2×500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, lõngakera, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri, 36 numbrikaarti ülesandega, kompass, 2 stopperit.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Programmi ülevaade

Programm kordab üle loodusõpetuses ja matemaatikas õpitu läbi erinevate mängude loodusrajal. Harjutatakse arvurea 1…20, 30,40…1000 seadmist,  Liitmist ja lahutamist 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, õpitakse kauguse mõõtmist. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Õpitulemused:

  1. Järgib tehete järjekorda ning teeb lihtsamaid arvutusi
  2. Oskab hinnata koostöö vajalikkust
  3. Järjestab ja võrdleb naturaalarve
  4. teab aja ja mõõtühikuid;
  5. loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel;
  6. märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil.

 vt pikemat kirjeldust

1 klassi programm sügisel.

1 klass kevadel või 2. klass sügisel programm.

3 klass kevadel  programm.

Võta ühendust

11 + 13 =

E-pood
E-pood