Select Page

Pärandkultuur Vapramäel

ÕPPEROGRAMM „PÄRANDKULTUUR VAPRAMÄEL“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi vältel tutvustakse pärandkultuuri olemust, piirkonna ajalugu, looduse ja inimese koos toimimist Tõravere küla ja Vapramäe maastikukaitseala näitel. Programm toimub iseseisva orienteerumisena gruppides Vapramäel. Kaardi järgi liikudes tuleb leida vanad ajaloolised objektid, skanneerida qr-koodi lugejaga sealne kood ning vastata küsimustele. Tähistatud punktidest leitakse fotod objektist ligi sada aastat tagasi. Tahvelarvutid qr-koodi lugejaga antakse igale grupile, moodustatakse kolm gruppi.

Läbi pärandkultuuriobjektide ja pärandkoosluse õpitakse tundma jätkusuutlikku ehitust, taimi luhaniidul, ajaloolisi objekte. Programmi lõpuosas kontrollitakse vastuseid ning toimub arutelu maastikuliste muutuste üle. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: III kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja. Palume õpilastega tulla loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu.

Juhis õpetajale: Programm algab sissejuhatusega Vapramäe Loodusmajas. Seejärel moodustatakse õpilastest grupid ning liigutakse iseseisvalt gruppidena maastikule objekte otsima. Iseseisvatele retkele minnes jätab iga rühm juhendajale ühe telefoninumbri. Juhendaja number antakse ka õpilastele. Rühmas valitakse rühmajuht. Juhendaja tutvustab rühmaga koos liikumiseks vajalikke reegleid. Õpetaja abi võib vaja minna gruppide moodustamisel ning veidi nõrgema orienteerumisoskusega grupiga peaks kaasa minema ka õpetaja. Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga veekindlad jalanõud.

Arvestada tuleb kindlasti ~1 h ja 30 minutise õuesolekuga, programmi pole võimalik läbi viia täies ulatuses sisetingimustes.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Programmi eesmärgiks on tutvustada pärandkultuuri olemust, piirkonna ajalugu, looduse ja inimese koos toimimist Tõravere küla ja Vapramäe maastikukaitseala näitel. Läbi pärandkultuuriobjektide ja pärandkoosluse õpitakse tundma jätkusuutlikku ehitust, taimi luhaniidul, ajaloolisi objekte.

Seos riikliku õppekavaga:

Programm vastab põhikooli III astme riiklikule õppekavale.

Geograafia 2.3.4.1. Kaardiõpetus; 2.3.4.3. Pinnamood

Bioloogia: 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse,

Ajalugu: 2.2.1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid.

Informaatika:  toetab III kooliastme õppesisu 2.2. Personaalse õpikeskkonna loomine sotsiaalse tarkvara vahenditega.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: geograafia, bioloogia, ajalugu, informaatika, kunst

Õpitulemused:

  1. Oskab kaardi järgi orienteeruda, leiab tähistatud punktid looduskeskkonnast;
  2. Tunneb kaardi leppemärke ja värve;
  3. Selgitab pärandkultuuri olemust ning looduse ja inimese koos toimimist Tõravere küla ja Vapramäe maastikukaitseala näitel;
  4. Toob näiteid jätkusuutlikust ehitusest;
  5. Tunneb õpitud taimi luhaniidul ning teab ajaloolisi objekte;
  6. Väärtustab bioloogilist mitmekesisust ning suhtub vastutustundega ja säästvalt erinevatesse ökosüsteemidesse ning elupaikadesse;
  7. Selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;
  8. Võrdleb eri taimerühmadele iseloomulikku välisehitust, kasvukohta ja levikut;
  9. Teab oma rolli kultuuripärandi säilitajana;
  10. Oskab kasutada vabatarkvara qr-koodi lugemiseks.

Õpipädevused: Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus, sotsiaalne- ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, digipädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, enesemääratluspädevus.

Temaatika: Pärandmaastik ja pärandkultuuriobjektid maastikul. Bioloogiline mitmekesisus.

Metoodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö, kaardi lugemine.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Orienteerumine metsas objektide leidmiseks 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs 20 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Programmi lõpuosas kontrollitakse õpilaste vastuseid, et selgitada välja teema omandamine, toimub arutelu maastikuliste muutuste üle, pärandkultuuriobjektide üle õpilaste kodukohas. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (tahvelarvutid) on juhendaja poolt. Moodustatakse kolm gruppi.

 

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Tutvustav info

Võta ühendust

5 + 15 =