Select Page

Pärandkultuur Vapramäel

ÕPPEROGRAMM „PÄRANDKULTUUR VAPRAMÄEL“

Programmi eesmärk: Programmi eesmärgiks on tutvustada pärandkultuuri olemust, piirkonna ajalugu, looduse ja inimese koos toimimist Tõravere küla ja Vapramäe maastikukaitseala näitel.

Läbi pärandkultuuriobjektide ja pärandkoosluse õpitakse tundma jätkusuutlikku ehitust, taimi

luhaniidul, ajaloolisi objekte.
Temaatika: Pärandmaastik ja pärandkultuuriobjektid maastikul. Säästev ehitus ja säästev renoveerimine. Bioloogiline mitmekesisus.

Sihtrühm: gümnaasium.

Toimumiskoht: Vapramäe MKA

Aktiivõppemeetodid: Programmi läbinu oskab kaardiga orienteeruda, kasutada tahvelarvutit

õuesõppel, teab millised on säästva ehituse põhimõtted, tunneb Vapramäe ja Tõravere

pärandkultuuriobjekte ja nende ajalugu, mõistab säästva metsamajanduse printsiipe ja

pärandkoosluste tähtsust, tunneb luhaniidu kooslust ja oskab määrata puude vanust, oskab olla

meeskonnaliige.

Õppevahendid Kaart, fotod objektidest, tahvelarvuti, juurdekasvupuuriga

võetud puiduproovi fotod, mõõdulindid, taimemäärajad või muud niidutaimede määramise

materjalid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: : 2 tundi, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20- inimest

Õpitulemus:

1.      Oskab orienteeruda, leides kaardi abil tähistatud punktid looduskeskkonnast

2.      Selgitab pärandkultuuri olemust ning looduse ja inimese koos toimimist Tõravere küla ja Vapramäe maastikukaitseala näitel.

3.      Toob näiteid jätkusuutlikust ehitusest

4.      Tunneb õpitud taimi luhaniidul ning teab ajaloolisi objekte

 

Programmi kirjeldus:

Programmi eesmärgiks on tutvustada pärandkultuuri olemust, piirkonna ajalugu, looduse ja inimese koos toimimist Tõravere küla ja Vapramäe maastikukaitseala näitel.

Läbi pärandkultuuriobjektide ja pärandkoosluse õpitakse tundma jätkusuutlikku ehitust, taimi luhaniidul, ajaloolisi objekte.

Õpilased moodustavad grupid, ülesandeks on kaardi abil tähistatud objektid üles leida, lahendada ülesanded kasutades qr-koodi lugejat. Tähistatud punktidest leitakse fotod objektist ligi sada aastat tagasi. Toimub arutelu maastikuliste muutuste üle. 

Võta ühendust

1 + 12 =