Select Page

Päikese mõju maal ja taimede elu

Uurimuslik programm „PÄIKESE MÕJU MAAL JA TAIMEDE ELU”

Õppeprogrammi lühikirjeldus:

Õppeprogramm innustab kaasa mõtlema ja katsetades läbi proovima erinevaid looduse seaduspärasid. Kasutades LabQuesti andmekogujaid ja ühildatavaid andureid saab uurida fotosünteesi toimumist, aastaaegade vaheldumist, päikesekiirguse toimet ja tagajärgi ning mulla kvaliteeti. Katsete taustal arutletakse ökoloogilise tasakaalu ja loodussäästliku tarbimise teemadel. Arendatakse rühmatööd ning loovat mõtlemist. Järgneb saadud andmete töötlemine ja analüüs järelduste tegemiseks.

Õppeaine: bioloogia, füüsika, geograafia (keemia)

Teema/alateema: Leht ja fotosüntees, muld, veeringe, aastaajad, elektromagneetiline spekter

Rühm/Klass/kooliaste  gümnaasium

Aktiivõppe meetodid: mõõtmiste teostamine, seoste loomine, analüüsimisoskus, rühmatöö, avastusõpe

Programmi eesmärk: Kinnistada õpitud materjali läbi praktilise tegevuse. Avastada, millist mõju avaldab päike elutegevuses Maal. Katsete käigus saadud kogemuse põhjal näited ökoloogilise tasakaalu olulisusest. Pööratakse tähelepanu jäätmetekke probleemile ja sellega kaasnevatele ohtudele. Mõttearendus säästliku ressursikasutuse teemadel.

Õpioskused:

Õpilane

  1. õpib kasutama andmekogujat ja ühilduvaid sensoreid, teostada mõõtmisi;
  2. mõistab fotosünteesi, aastaaegade vaheldumise, mulla olukorra näitajate tähtsust ja kasvuhooneefekti olemust;
  3. kogub infot, sõnastab uurimisküsimusi või hüpoteese, kontrollib muutujaid vaatluse või katsega;
  4. oskab vaatluste ja eksperimentide käigus kogutud andmeid analüüsida, tõlgendab tulemusi ning teeb tõenduspõhiseid järeldusi;
  5. hindab ja prognoosib teaduse ning tehnoloogia saavutuste mõju keskkonnale;
  6. õpib mõistma ühiskonna jätkusuutlikku säästlikku tarbimist, keskkonnaprobleemide märkamist ja mõistmist ning jätkusuutliku ja vastutustundliku eluviisi väärtustamist;
  7. arendab grupitöö käigus koostöövalmidust, üksteise toetamist ja üksteisest lugupidamist.

Mõisted: süsihappegaas, fotosüntees, õhulõhe, aurumine, päikeseenergia, kloroplast, glükoos/ kasvuhooneefekt, atmosfäär, elektromagneetiline spekter, UV kiirgus, osoon, neeldumine, kaitsefaktor/ Maa liikumine, telg, poolused, ekvaator, meridiaan, keskkonnasaaste, taaskasutus, ökoloogiline tasakaal, loodussäästlik tarbimine

Vajalikud õppevahendid: LabQuest andmekoguja 4 tk, biokamber, CO2 sensor, O2 sensor, hõõglamp, halogeenlamp, gloobus, pinnase niiskuse mõõtja, UVA sensor, UVB sensor,   temperatuuriandur, mulla niiskuse andur, pH sensor, katsetarvikud

Kestvus ja läbiviimise aeg: 3-4 h, aastaringselt 

Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võta ühendust

6 + 7 =