Select Page

Päevane programm metsakooslused ja vee-elustik

ÕPPEPROGRAMM „Metsakooslused ja vee-elustik“     

 Õppeprogrammi lühikirjeldus: Võimalus on tulla õppekäigule terveks päevaks.

Õppeprogramm viiakse läbi kevadisel-suvisel ajal loodusrajal ja veekogu ääres. Programm koosneb kahest õppeprogrammist, mille vahele on arvestatud sisse puhkepaus söömiseks.

Programmi läbiviimisel kasutatakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt väljatöötatud õppeprogrammi „Tunne vee-elustikku” ja tehakse ülesanded loodusrajal metsakoosluse määramiseks ja kirjeldamiseks. Õpitakse määrama kooslusi, rinnete kaupa liike, tehakse mõõtmisi looduses, määratakse liike veekogust.

Programmi jooksul kinnistatakse teema läbi kordamise, näidete ja arutelude. Õpilaste teema omandamist kontrollitakse osade kaupa teema lõppedes ning programmi lõpus aruteluringis. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 4-6 klass II kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 4 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: mai-september

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu või Vapramäe

Juurdepääs: Vitipalu programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Vapramäel toimuval programmil kohtutakse retkejuhiga Vapramäe Loodusmaja parklas. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga vettpidavad jalanõud. Programmi jooksul läbitakse ~ 4-6 km, maastik on künklik.

Õpetajal on toetav ja innustav roll, samuti palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Piisaval etteteatamisel on võimalik vastu võtta korraga kaks gruppi.

Programmi maksumus: 210.- eur

Programmi eesmärk: Veekogude elustiku tundmaõppimine, metsakoosluste iseloomustamiseks vajalike näitajate kogumine ja koosluste tundmaõppimine.

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga: loodusõpetus: 2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond; 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, kehaline kasvatus, matemaatikaLäbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

1) Õpib väärtustama metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid;

2) Rakendab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel;

3) Võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;

4) Käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;

5) Tunneb levinumaid sambla ja samblikeliike;

6) Iseloomustab vett kui elukeskkonda;

7) Kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;

8) Toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;

9) Koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Teema, alateema: tiigielustik, selgroogsed-selgrootud metsas, metsakooslused

Metoodid: praktiline taimede, koosluste, veeselgrootute määramine, looduse vaatlemine ja tundmaõppimine grupitöö.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised õppekäik metsakoosluste õppimiseks 2 h

toidupaus, teema vahetus 10 minutit

praktiline veeputukate püük ja määramine 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs 10 minutit.

Programmi jooksul kinnistatakse teema läbi kordamise, näidete ja arutelude. Õpilaste teema omandamist kontrollitakse osade kaupa teema lõppedes ning programmi lõpus aruteluringis. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

7 + 10 =