Select Page

Päevane programm metsakooslused ja vee-elustik

ÕPPEPROGRAMM „Päevane programm metsakooslused ja vee-elustik“

Programmi tutvustus: Õppeprogramm viiakse läbi kevadisel-suvisel ajal loodusrajal ja veekogu ääres. Programmi läbiviimisel kasutatakse Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse poolt väljatöötatud õppeprogrammi „Tunne vee-elustikku” ja tehakse ülesanded loodusrajal metsakoosluse määramiseks ja kirjeldamiseks.

Õppeaine: loodusõpetus

Teema, alateema: tiigielustik, selgroogsed-selgrootud metsas, metsakooslused

Klass, kooliaste: 5.-6. klass

Programmi eesmärk:  veekogude elustiku tundmaõppimine, metsakoosluste iseloomustamiseks vajalike näitajate kogumine ja koosluste tundmaõppimine.

Aktiivõppemeetodid: looduse vaatlemine ja tundmaõppimine

Vajalikud õppevahendid: Kahvad, töölehed, pliiatsid, panged, kausid, lusikad, pintsetid, mikroskoobid, luuptopsid, mõõdulindid, määrajad.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 5 h, aprill-mai-juuni

 

Õpitulemused

Õpilane:

1) väärtustab metsa, selle elurikkust ning säästva metsanduse põhimõtteid;

2) väärtustab uurimistegevust metsa tundmaõppimisel;

3) käitub metsas keskkonnateadlikult ja -hoidlikult ning järgib ohutusnõudeid;

4) Tunneb levinumaid sambla ja samblikeliike;

5) iseloomustab vett kui elukeskkonda;

6) kirjeldab jõe ja järve elukooslust, nimetab jõgede ja järvede tüüpilisemaid liike;

7) toob näiteid taimede ja loomade kohastumise kohta eluks vees ja veekogude ääres;

8) koostab uuritud veekogu toiduahelaid/toiduvõrgustikke.

Võta ühendust

4 + 3 =