Select Page

Päev looduses

ÕPPEPROGRAMM „PÄEV LOODUSES“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul viiakse läbi praktiline õppeprogramm päev looduses, kus õpitakse looduskeskkonnas kasutama looduslikke ressursse ja nende vajalikkust looduskeskkonnas iseseisvalt hakkama saamiseks.

Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett, orienteerumist loodusmärkide abil, lõkke valmistamist eri meetoditel, varjualuse ehitamist, alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas.

Programm on koostatud looduses toimuva matkana. Kogu programmi vältel matkatakse ühe tegevuse juurest teise juurde. Matka pikkus orienteeruvalt 4-6 km. Enamus tegevusi toimub 4-5 liikmelistes gruppides, v.a. onni ehitamine, mis on ressursi säästlikuma kasutamise eesmärgil jagatud kahte gruppi. Arvestama peab terve aja õuesolekuga, vihma korral on võimalik varjuda metsas olevasse varjualusesse. Selga tuleks panna määrdumist mittekartvad riided ning jalga kõrgema säärisega jalanõud.

Programmi lõppedes küsitakse õpilastelt küsimusi, et korrata ja kinnistada omandatud teadmisi. Õpetaja täidab tagasiside lehe.

Programmi sihtrühm: 7.-9. Klass, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 6 h

Grupi suurus: 20 (24) õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu, Illipalu või Karijärve

Juurdepääs: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga. Parkida tuleb tee äärde kohta, kus tagatakse õpilastele ohutu väljapääs. Ratastooliga juurdepääs puudub.

Juhis õpetajale:

Tegemist on väliprogrammiga, kus peab arvestama 6 h õuesolekuga. Väga halva ilma korral on võimalik varjuda kütteta varjualuse alla.

Arvestada tuleks ligikaudu 4-6 km marsruudiga, radadeta loodusmaastikul. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt vanuseklassile ja õpilaste suutlikkusele. Õpilased peaksid riietuma sportlikult, arvestada tuleb, et riided võivad määrduda onni ehitades või lõket süüdates. Õpilased peaksid kaasa võtma mütsi, veepudeli ning olenevalt ilmast ka sääsetõrjevahendid.

Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning vihmase ilma korral jalga vettpidavad jalanõud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Arvestatud on, et õpetaja abistab toetust vajavaid gruppe. Palume teada anda laste iseärasustest.

Programmi maksumus: 210.- eur

Programmi eesmärk:

Programmi eesmärk on õpetada kuidas iseseisvalt looduskeskkonnas piiratud ressursiga toime tulla. Õppeprogrammis õpitakse kuidas leida ja puhastada joogivett; orienteerumist loodusemärkide abil; lõkke valmistamist eri meetoditel; varjualuse ehitamist; alajahtumise vältimist ja abivahendite kasutamist ellujäämisel looduskeskkonnas

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga:

III kooliaste: geograafia: 2.3.4.1. Kaardiõpetus; füüsika: 2.4.4.1. Valgusõpetus, 2.4.4.4. Soojusõpetus; keemia:  2.5.4.3. Hapnik; 2.5.4.8. Süsinik ja süsinikuühendid

Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, bioloogia, geograafia, informaatika, eesti keel, kehaline kasvatus.

Õpitulemused:

1)      oskab orienteeruda loodusmärkide abil;

2)      oskab kasutada teadmisi looduses viibimisest (varjualuse ehitamine, sooja hoidmine, joogivesi, riietus jne);

3)      oskab valmistada lõket ohutult ja looduslikult;

4)      tunneb matkatööriistu ja oskab neid kasutada.

5)      selgitab põhjavee kujunemist ja võrdleb katse abil erinevate pinnaste vee läbilaskvust; 6)       kirjeldab joogivee saamise võimalusi ning põhjendab vee säästliku tarbimise vajadust; 7)      Väärtustab säästlikku eluviisi;

8)      tunneb Eesti levinumaid metsapuid ja -taimi.

Õpipädevused: väärtuspädevus, sotsiaalpädevus, enesemääratluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus.

Mõisted:  filtreerimine, destilleerimine, soojusjuhtivus, energia

Temaatika: Orienteerumine, ohutus, tervis, füüsikalis-keemilised protsessid, ilmakaared, reljeef, päikeseenergia, vesi, filtratsioon, päikesekiirgus, destilleerimine, taimed, kliima, soojusjuhtivus, soojusliikumine, energia, fookuskaugus, valguse murdumine, valguse koondamine.

Metoodika: grupitöö, praktilised tegevused

Ajakava:

Sissejuhatus: 5 minutit

Eesti metsapuude ja metsataimede tutvustus, söödavad ja mürgised taimed, erinevate puiduliikide kasutusalad: 35 min

vahendite tutvustamine: 10 minutit

tule tegemine: 40 min

vee filtreerimine: 45 min

toidupaus: 35 min

orienteerumine loodusmärkide järgi: 35 min

Risuonni ehitamine: 1h 30 min

Iseseisev praktiline töö – lõkke süütamine ja tee valmistamine lõkkel: 50 min

retk bussini 15 min.

 

Palume kaasa võtta koolitoit. Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile, kas peale sissejuhatava osa lõppu või ülesannete vahepeal.

Õpilased peavad andma hinnangu nii enda kui grupitööle. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud õppevahendid on juhendajal olemas.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

Tööleht

Võta ühendust

13 + 10 =