Select Page

Orienteerumine maastikul

ÕPPEPROGRAMM „ORIENTEERUMINE MAASTIKUL” (7-9.kl).     

Programmi kirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline õpperetk “Orienteerumine maastikul”.

Projekt algab õpitu kordamisega, et õpilased oskaksid orienteerumiskaarti looduses lugeda, saada aru, kus nad kaardil asuvad ning panna paika kaardi ilmakaared. Korratakse koos kaardi mõisteid, tutvutakse legendi ja kompassiga. Väikesele õppusele järgneb õpetlik ülesanne: Retk koos juhendajaga kaardi lugemiseks, mille käigus õpitakse kaardiga looduses liikuma.

Õpetlik ülesanne: joonorienteerumine. Õpilased jagatakse rühmadesse. Iga rühm saab erineva joonorienteerumise ülesande. Kõikide rühmade lõpppunkt on samas kohas.

Enne iseseisvale orienteerumisele minemist kinnistatakse teadmisi õpetlike ülesannete kaudu  (Mõõtkava;  lepemärgid, pinnavormid kaardil, reljeefi lugemine).

Programmi teises pooles toimub õpetlik ülesanne orienteerumine maastikul. Ülesanne toimub samades rühmades. Iga rühm saab kaardi punktidega, mis on vaja looduses üles leida. Igas punktis on teadmisi kinnitav ülesanne õpilastele lahendamiseks. Viimases punktis on õpilastele üllatus. Kõik rühmad liiguvad looduses iseseisvalt.

Tugeva vihma korral võivad toimuda programmis muudatused, selleks on ette valmistatud alternatiivsed tegevused (reljeefi bingo).

Programm lõpeb lõpuringis, kus kontrollitakse kontrollpunktide vastused ning õpilased annavad tagasisidet, milliseid uusi teadmisi nad omandasid. Õpetaja täidab tagasisidelehe. Programm on välja töötatud läbi viimiseks Vapramäe metsas. Vapramäe on kompaktne ja asub sobivalt väiksel maa-alal, mets on ümbritsetud kindlate kontuuridega, mis teeb turvaliseks orienteerimisprogrammi läbiviimise.

Programmi sihtrühm: 7-9. klass.

Ühe grupi suurus kuni 25 last, programmi viime läbi nii eesti kui vene keeles.

Programmi kestus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe mets.

Programm toimub õues, programmis joostakse. Palume õpilastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale ja tegevustele vastavad jalanõud. Väga halva ilma puhul kasutame tegevuste läbiviimiseks Vapramäe Loodusmaja. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi. Vapramäe mets on kompaktne ja turvaline paik programmi läbiviimiseks. Iseseisvatele rühmatöödele minnes jätab iga rühm juhendajale  1 telefoninumbri. Juhendaja number antakse ka õpilastele. Rühmas valitakse rühmajuht. Juhendaja tutvustab  rühmaga koos liikumiseks vajalikke reegleid.

JuurdepääsPalume parkida parklasse. Juhendaja ootab teid parklas. Programm ei sobi ratastooliga õpilasele.

Programmi maksumus150 eurot

Programmi eesmärk: Õpetada lugema kaarti ja kaardi abil looduses liikumist ning erinevate pinnavormide eristamist.

Seos riikliku õppekavaga:

Programm vastab põhikooli III astme riiklikule õppekavale.  Geograafia 2.3.4.1. Kaardiõpetus; 2.3.4.3. Pinnamood

 Õppeained:  Geograafia, bioloogia, kehaline kasvatus.

Õpitulemused:

Õpilane:

  • Oskab mõõta vahemaad looduses ja kaardil.
  • Oskab määrata suunda looduses ja kaardil.
  • Oskab määrata oma asukohta kaardil.
  • Oskab kompassi abil kindlaks teha ilmakaari
  • Tunneb kaardi leppemärke ja värve. Oskab kaardi järgi orienteeruda.
  • Oskab teisendada kaardi mõõtkava
  • mõistab loodusteaduste kirjaoskuse olulisust igapäevaelus, on loov ning motiveeritud.
  • väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist.
  • Väärtustab keskkonnahoidlikku tarbimist ja käitub metsas keskkonnateadlikult.

Õpilase õpipädevused:

Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus.

 Õppeprogrammi sisu ja metoodika:

Teema: Kaardiõpetus, alateema: pinnamood, orienteerumine,  reljeef, kaart.

Mõisted: plaan, kaart,  teemakaart, asimuut, leppemärgid, mõõtkava, kaardi üldistamine, ekvaator, meridiaan, kaardivõrk, kartograafia, viseerimine, seisupunkt. Pinnamood ehk reljeef, samakõrgusjoon ehk horisontaal, pinnavorm, mägi, tasandik, erosioon, uhtorg.

Märksõnad:  orienteerumine, reljeef, kaardiõpetus, pinnamood, pinnavorm

Metoodika: Kaardiga looduses liikumine läbi praktilise õpperetke, õpetlike ülesannete ja mängude tegemine.  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö kogemus, kaardi lugemise oskus, mängud ja õpetlikud ülesanded. Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, kultuuri-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Ainetevaheline lõimingbioloogia, geograafia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja jätkusuutlik areng” ja  “Väärtused ja kõlblus” , “Tervis ja ohutus” eesmärke ning põhimõtteid.

Ajakava:

Sissejuhatus – 5 min.

Õpitu kordamine, mõistete kordamine – 20 min

Retk koos juhendajaga kaardi lugemiseks –  35 minutit

Õpetlikud ülesanded – 15 min

Grupitöö: Orienteerumine maastikul – 35 min

Kokkuvõte 10 min. Lõpuringis kinnistatakse juhendaja abiga õpitut.

 Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, õpetlikeks ülesanneteks, mängudeks ja rühmatöödeks vajaminevad vahendid (pliiatsid, lamineeritud ülesanded, kompass, kaart, punktide tähised) on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 25-le lapsele. Iga õpilane saab õppeprogrammi ajaks omale kompassi ja kaardi.

Õppeprogrammi juhendajad:  

Õppeprogrammi viib läbi Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija. Juhendaja tunneb hästi Vapramäe metsa ja omab väga häid orienteerumise alaseid teadmisi ja kogemusi.

Juhend õpetajale: Palume õpetajal enne õppeprogrammile tulekut teavitada meid  erivajadustega õpilastest, et leida neile programmi läbiviimiseks sobiv lahendus. Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume õpetajal lõpuringis täita tagasiside leht.

Programmi vahendeid arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma.

Õppeprogrammiga saab lähemalt tutvuda siin.

 

Tööleht

 

Reljeefiprogrammi tööleht Vapramäe Loodusmajas

Võta ühendust

10 + 2 =