Select Page

Orava aastaring

Programmi ülevaade

Õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi sisuks on liikumine looduses, looduse vaatlemine, orava tegutsemisjälgede tuvastamine, orava eluviisi imiteerimine läbi aktiivtegevuste ja mängude. Orava eluviisi õpitakse tundma oravale loomulikus keskkonnas ja seoses aastaringis toimuvate muutustega.  Vaadeldakse välimust, uuritakse toitumist, elupaika sh pesaehitust, matkitakse  liikumisviisi, häälitsusi, saadakse tuttavaks ohuallikatega.

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng” ja “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Aktiivõppe meetodid:  rollimäng, avastusõpe, koostöö

Programmi eesmärk: Mänguliste tegevuste ja ülesannete kaudu orava käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine.

Temaatika: orava elutsükkel aastaringselt, kohastumused erinevatel aastaaegadel, koht ökosüsteemis, orava toit ja vaenlased, pereelu (sigimine).

Sihtrühm:  I kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Laps:

1)         väärtustab metsakooslust ja selle elurikkust

2)         kirjeldab õpitud loomaliigi eluviise ja elupaiku;

3)         tunneb kodukoha loodust, tuntumaid taimi, seeni ja loomi;

4)         rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;

5)         väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

6)         märkab nähtusi ja muutusi looduses;

7)         tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. 

Vajalikud õppevahendid: orava pildid, piltkaardid jälgedest, vaenlastest, toidust, pesast, näidiskäbid, lõhnatopsid, kompimiskotid, nöörid, silmasidemed, „oravakõrvad“ lastele, juhendaja vest.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aastaringselt

Rühma suurus: 25 last

Läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja ja matkarada

Tutvu programmiga lähemalt siin.

Programmi valmimist rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Võta ühendust

7 + 12 =