Select Page

Õppeprogramm “Savimaja”

Õppeprogramm: SAVIMAJA     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi raames tutvustatakse nii Eestis kui Euroopas laiemalt kasutatud traditsioonilist halupuude/savi- (cordwood) ja savi-liiva-põhu (cob) ehitustehnikat. Õppevahendi üheks eesmärgiks on tutvustada taastuvaid energiaallikaid. Lihtsate elektriühendustega pannakse põlema valgusti ja teostatakse elektrimõõtmisi, mis võimaldavad luua ning ise läbi teha lihtsaid ja väikese keskkonnakoormusega lahendusi elektri saamiseks.

Tegevused toimuvad gruppides. Teema omandamise kontrolliks küsitakse programmi lõppedes õpilastelt küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõpus tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: III kooliaste, programm toimub eesti keeles.

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas tuleb ära võtta välisjalanõud. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Keskkonna ja jätkusuutliku arengu tutvustamine läbi keskkonnasäästliku ehitusviisi, mis võimaldab isikliku kogemuse, avastusõppe ja praktilise tegevuse kaudu lõimida nii matemaatika-loodusteadusi kui humanitaaraineid ning rakendada üldõpetuslikke põhimõtteid.

Seos riikliku õppekavaga: geograafia: 2.3.4.2. Geoloogia; füüsika: 2.4.4.3. Elektriõpetus;

Lõiming: füüsika, matemaatika, tehnoloogia, bioloogia, geograafia.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming:

Õpitulemused:

  1. Planeerib ülesande ja disainib toote;
  2. Organiseerib paindlikult ühistööd, planeerib ajakava ja oskab jaotada tööülesandeid;
  3. Aarendab püsivust ülesannete täideviimisel; tunneb keskkonnasäästlikke ehitusviise;
  4. Teab mis on savi, mis liiv;
  5. Teadvustab ressursside piiratud hulka;
  6. Väärtustab kultuurilist ja ökoloogilist jätkusuutlikkust ning näeb võimalusi elukoha planeerimisel lähtuvalt säästva arengu põhimõtetest.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: savi, liiv, taastuvenergia, ressurss, keskkonnasäästlik ehitusviis.

Metoodid: praktiline savimaja mudeli ehitamine,  avastusõpe, analüüsimine, arvutamine, grupitöö kogemus.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded 1 h 35 minutit

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilastelt küsitakse programmi lõppedes küsimusi, et kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

9 + 7 =