Select Page

Õppeprogramm Ronk

ÕPPEPROGRAMM „RONK“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Ronga õppeprogramm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel sobival loodusrajal. Programmi viikse läbi aktiivtegevuste ja mängude (tõugumäng, lendamismäng, hääleharjutused, pesaehitus, sulemäng) kaudu retke jooksul. Retkejuht tutvustab lühidalt ronka ja teisi vareslasi: hakki, hallvarest ja künnivarest, tutvustab nende häälitsusi, väljanägemist, erisusi, sarnasusi. Räägitakse toitumise, elupaigavaliku, pesa ehitamise eripäradest läbi mängu ja isetegemise. Õpilased saavad programmi ajaks selga rongakostüümid.

Tegevused viiakse läbi ~2 km retke jooksul metsarajal. Kokkuvõtted tehakse iga ülesande juures ja programmi lõpus.

Õpilaste teadmisi programmil omandatu kohta kontrollitakse ühe teema lõppedes ning programmi lõpus küsimustena. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: lasteaed,  programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: märts-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu

Juurdepääs: Programmile tulles saab bussi jätta parklasse. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Rada ei ole ratastooliga läbitav.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga panna kummikud. Tugeva vihma korral saab programmi läbi viia Vapramäel ning varjuda loodusmajja. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik.

Õpetajal on toetav ja innustav roll, abi palume mänguala piiramisel. Palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Ronga eluringi, käitumise ja ökoloogia tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

Seos riikliku õppekavaga:

lasteaed: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, kunst, kehaline kasvatus.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

Lasteaed:

mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;

väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

märkab nähtusi ja muutusi looduses;

kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;

täidab mängudes erinevaid rolle;

käitub loodust hoidvalt;

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

oskab vaadelda loodust ja tundmaõppida looduse eripärasid;

tunneb ronga eluviisi ja elupaiku;

suudab osa võtta rühmatööst;

arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Temaatika: ronga elutsükkel aastaringselt, vareslased, ronga tunnused, eluviis, toit ja vaenlased, pesitsemine, ökoloogia.

Metoodid: aktiivõppemängud, rollimäng, grupitöö.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded 1 h 35 minutit

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi programmil omandatu kohta kontrollitakse ühe teema lõppedes ning programmi lõpus küsimustena. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (fotod vareslastest, keebid, suled, vahendid mängude läbiviimiseks) on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

14 + 4 =