Select Page

Õppeprogramm putukad

Programm: PUTUKAD     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi käigus tutvutakse putukatega erinevates elukeskkondades (mets, niit, raiesmik).

Programm algab selgrootute teema sissejuhatusega, tutvustatakse putukaid piltide abil. Toimub õppekäik putukate püüdmiseks, leitud liigid kogutakse purkidesse ja hiljem määratakse.

Programmi lõppedes küsitakse õpilastelt tagasiside vormis või läbi kinnistava mängu küsimusi, et kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: I kooliaste

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: mai-august

Programmi läbiviimise koht: Vellavere või Vapramäe matkarada

Juurdepääs: Vapramäel toimuva programmi korral palume parkida parklasse. Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale:

Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga panna kummikud. Tugeva vihma korral saab varjuda Vapramäe või Vellavere loodusmajja. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Putukate vaatlus ja tundmaõppimine. Uurida putukaid erinevates elukeskkondades, jälgida nende tegevust ja õppida kasutama putukate määramistabeleid

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste: loodusõpetus: 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus

Õpitulemused:

I kooliaste

  1. Väärtustab putukaid eluslooduse olulise osana;
  2. Oskab määrata putukaid tuginedes materjalidele;
  3. Oskab kirjeldada putukate välisehitust, elupaiku;
  4. Võrdleb erinevate putukate kohastumusi seoses elukeskkonnaga;
  5. Analüüsib putukate olulisust meie igapäevases elus.

Õpipädevused: väärtuspädevus, sotsiaalpädevus, enesemääratluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus.

Mõisted: suised,  selgrootu, rindmik

Metoodid: praktiline putukate püüdmine, võrdlemine, määramistabeli kasutamine

Ajakava:

Sissejuhatus, mõistete kordamine: 15 minutit

Praktiline putukate püük 1 h 15 minutit

Putukate määramine, tagasiside 30 minutit

Üldjuhul toidupausi 2 h programmi sisse ei tehta, soovi korral tuleb sellest juhendajale teada anda.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes lõpuringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud õppevahendid on juhendajal olemas.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Võta ühendust

8 + 1 =