Select Page

Õppeprogramm õiglane kaubandus

Programm: ÕIGLANE KAUBANDUS     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Õpilane saab ülevaate õiglase kaubanduse teemast ning sellega seonduvatest probleemidest arengumaades. Mõistab banaani, puuvilla, kohvi ja kakao kasvatamisega kaasnevaid ohte keskkonnale ja inimesele ning seeläbi saab aru resursside säästva kasutamise olulisusest. Praktilise ja mängulise kogemuse abil kinnistab teadmisi õiglasest kaubandusest- oskab ära tunda peamised õiglase kaubanduse kaubad ning seostada neid arengumaade probleemidega, keskkonnakaitsega ja sotsiaalse õiglusega.

Tegemist on tubase programmiga, arutelude, vestluste, väitluste vormis. Õpilaste teema omandamist küsitakse programmi lõppedes lõpuringis, õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 7.-9. klass, programmi viiakse läbi eesti keeles.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on tubase programmiga. Loodusmajas tuleb välisjalanõud ära võtta. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Juhtida tähelepanu säästvale tarbimisele, keskkonnasõbralikemate toodete valikule, õiglase kaubanduse teemadele.

Seos riikliku õppekavaga:

Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse; geograafia: 2.3.4.4. Rahvastik; ettevõtlusõpetus: 2.2.1. Turumajandus, ettevõtlus ja tarbimine.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus.

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetus

Õpitulemused:

1.õpilane selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme;

  1. Õpilane teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised õigused ja kultuurilised õigused;
  2. Õpilane teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: Loodus- ja keskkonnakaitse, õiglane kaubandus, arengumaad, puuvill, kohv, kakao, keskkonnakahju, vihmamets, keskkond, jätkusuutlik areng, looduskaitse, keemiline tõrje, sotsiaalsed tingimused, keskkonnasäästlik tegevus, sotsiaalne õiglus.

Metoodid: rühmatöö, arutelud, analüüs grupis, tagasiside

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Ülesanded õppemänguna 1h 20 minutit

kokkuvõttev analüüs 30 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes tagasisideringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

6 + 8 =