Õppeprogramm mesilane

ÕPPEPROGRAMM „MESILANE“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programm tutuvustab mesilaspere liikmeid: mesilasema, töömesilane, lesk ja nende tööjaotust peres, kehaehituse eripärasid. Räägitakse mida mesilane enda lennul korjab, mida tähendab sülemlemine, kuidas mesilane näeb, mis on õietolm ja nektar, kes on mesilase vaenlased, miks mesilane nõelab. Osalised saavad selga mesilaskostüümid, programm toimub aktiivtegevuste ja mängude (õietolmu korjamise mäng, mesilasetants, taimede määramine, sülemlemine, vaenlaste mäng) kaudu loodusrajal.

Teema omandamise kontrolliks küsitakse programmi lõppedes õpilastelt küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: lasteaed,  programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-september

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja. Palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud.

Vihma korral saab varjuda Vapramäe Loodusmajja.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Mesilase elu ja käitumise tundmaõppimine erinevate tegevuste ja ülesannete kaudu looduses.

Seos riikliku õppekavaga:

Lasteaed:  mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, matemaatika, eesti keel, kunst, kehaline kasvatus

Õpitulemused:

Lasteaed:

mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;

väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;

väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;

kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;

täidab mängudes erinevaid rolle;

käitub loodust hoidvalt;

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

tunneb mesialse eluviisi ja elupaiku;

suudab osa võtta rühmatööst;

arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet

 

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Temaatika: mesilaspere liikmed, tööjaotus, meetaimed, õietolm, nektar, sülemlemine, nõelamine, nägemismeel, mesilaste vaenlased

Metoodid: rühmatöö, aktiivõppemängud, praktiline õpperetk

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Õpperetk koos aktiivõppemängudega 1 h 40 minutit

Programmi kokkuvõte, tagasiside 10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Teema omandamise kontrolliks küsitakse programmi lõppedes õpilastelt küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

 

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Vt pikem kirjeldus

Võta ühendust

2 + 6 =

E-pood
E-pood