Select Page

Õppeprogramm lumejänese rada

ÕPPEPROGRAMM „LUMEJÄNESTE RADA“      

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine. Uuritakse valgejänese ja halljänese välimust, toitumisharjumusi, elupaika ning eluviisi. Programmis sisalduvad mängud, ülesanded ja arutelud vahelduvad liikumisega talvises looduses. Nähtu, kogetu ja õpitu kinnistatakse ilmastikuolusid arvestades Vapramäe loodusmajas. Lumejänese raja programm toetab koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustöö põhimõtet mängu kaudu õppimisest, laste tervise edendamisest ja liikumisvajaduse rahuldamisest.

Programmi sihtrühm: lasteaed, programm viiakse läbi eesti keeles

Kestvus: 3h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: jaanuar-märts

Programmi läbiviimise koht: Vellavere ja Vapramäe

Juurdepääs: Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda. Peale matka sõidetakse edasi Vapramäe Loodusmajja jätkama programmi tubast osa.

Juhis õpetajale: Programm on kolmetunnine ning algab Vellaverest. Sõidujuhised saadab retkejuht enne programmi algust. Vellaveres ollakse ~1,5 h, tegemist on valdavalt lageda alaga, riietuda ilmale vastavalt. Soovitavalt kaasa vahetuskindad-sokid.

Peale õuesolekut sõidetakse Vapramäe Loodusmajja, kus teadmised kinnistatakse läbi filmide ning meisterdamise.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Mängulisel teel ja aktiivtegevuste kaudu kahe Eestis elutseva jäneseliigi valgejänese (Lepus timidus) ja halljänese (Lepus europaeus) elu ja tegevuse tundmaõppimine.

Seos riikliku õppekavaga: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

  1. Oskab hinnata metsakooslust ja selle elurikkust;
  2. Kirjeldab õpitud loomaliigi eluviise ja elupaiku;
  3. Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
  4. Märkab nähtusi ja muutusi looduses;
  5. Tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
  6. Mõistab ja tunneb ümbritsevat maailma terviklikult;
  7. Kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
  8. Oskab loodust vaadelda ja õppida tundma looduse eripärasid;
  9. Õpib jänese ökoloogiat.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Mõisted: avamaastik, karvastik, varjevärvus, koon, jäsemed, jooksuaeg, pesakond, taimtoiduline, rohttaim, võrse, röövloom, koprofaagia, jänesehaak

Metoodid: aktiivmängud, looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi tegevuste.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Õppematk aktiivõppemängudega 1 h 35 minutit

Tubane programm: filmilõikude vaatamine, meisterdamine 1 h

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõpus tagasisideringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

 Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

10 + 3 =