Õppeprogramm Kobras

ÕPPEPROGRAMM „KOBRAS“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programm toimub VVV SA radadel, kus on kopra pesakuhilad. Programmi käigus matkatakse kopraga seotud elupaikades. Matka jooksul vaadeldakse kopra elupaiku ja tegevusjälgi, lahendatakse rühmatööna ülesandeid ja mängitakse. Teemadeks on kopra eluviis, pesitsemine, toitumine, vaenlased, tegevusjäljed (pesa, toitumisjäljed, tammid jm). Vaadeldakse kopra nahka (topist), selgitatakse kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees: lai ja lapik saba, ujunahkadega jalad ja sugemisküünis, kopranõre vajalikkus. Matka käigus vaadeldakse ka teiste loomade tegevusjälgi looduses. Arutletakse kopra rolli üle looduses ja toiduahelas, tema suhetest inimesega. Programmi jooksul toimuvad erinevad õppetegevused ja mängud kopra eluringiga tutvumiseks.

Programmi lõppedes küsitakse õpilastelt omandatud teadmiste kohta küsimusi õppemängu käigus või suuliselt. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: II kooliaste, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vitipalu

Juurdepääs: Sõit programmi alguskohta lepitakse kokku retkejuhiga. Buss tuleb parkida tee äärde, kus tuleb tagada lastele ohutu väljumine. Programm ei sobi ratastooliga õpilasele.

Juhis õpetajale: Programmile tulekul tuleb arvestada kindlasti keerulisemalt läbitava maastikuga, jalga kindlasti kõrgema säärega kummikud. Vihma korral kaasa vihmakeep. Õpetajal on programmi jooksul toetav ja innustav roll. Palume õpetajal enne õppeprogrammile tulekut teavitada meid erivajadustega õpilastest. Programmi lõpus täidab õpetaja tagasisidelehe.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Kopra eluviisi, pesitsemise, toitumise, vaenlaste, tegevusjälgede õpetamine.

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: 2.1.6.5. Vesi kui elukeskkond

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, matemaatika, eesti keel, kehaline kasvatus

Õpitulemused:

 

II kooliaste

  1. Oskab sõnastada kopra kopra eluviisist tulenevaid kohastumusi eluks vees;
  2. Tunneb looduses ära kopra tegevusjäljed ;
  3. Oskab analüüsida kopra rolli tähtsust looduses ja toiduahelas;
  4. Märkab looduses ka teiste loomade tegevusjälgi ning oskab neid nimetada;
  5. Teadvustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Õpipädevused: Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus, sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus, enesemääratluspädevus.

Mõisted: imetaja, koprapesa, kopratamm, karvastik, jalad, sugemisküünis, jäsemed, jooksuaeg, pesakond, taimtoiduline, rohttaim, võrse, röövloom, kopranõre, saba, tegevusjäljed Metoodid: võrdlemine, rühmatöö, praktiline õppekäik

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Praktiline õppekäik kopra elupaika 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs, kinnistavad mängud 20 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Programmi lõppedes küsitakse õpilastelt omandatud teadmiste kohta küsimusi õppemängu käigus või suuliselt. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid (kopra topis, kolju, nahk koos saba ja jalgadega, lamineeritud pildid koprast, toidust, vaenlastest, toiduvõrgustikust, lamineeritud lauamängud) on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Tööleht

Võta ühendust

6 + 1 =

E-pood
E-pood