Select Page

Muusika looduses

ÕPPEPROGRAMM „MUUSIKA LOODUSES“     

 Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programm toimub matkana loodusrajal. Matka käigus viiakse läbi järgmised tegevused: hääleharjutused, lehepillimäng, ringmäng, üllatusesineja-mäng, rütmi koputamine kõlapulkadega, „Sepapoiste“ laulmine koos pillisaatega, „Põdral maja“ laulmine erinevate täishäälikutega ning eeslauljaga laulu laulmine. Õpitakse looduslike vahenditega muusikat tegema, tutvutakse pillipuudega, õpitakse taimi.

Teema omandamise kontrolliks küsitakse programmi lõppedes õpilastelt küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: lasteaed, programm toimub eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-september

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja. Palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud.

Vihma korral saab varjuda Vapramäe Loodusmajja.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Õpetada märkama ja kasutama võimalusi looduses muusika tegemiseks ning läbi selle õppida selgeks ka loodusobjekte.

Seos riikliku õppekavaga:

Lasteaed: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, matemaatika, eesti keel, kunst, kehaline kasvatus

Õpitulemused:

Lasteaed:

mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;

väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;

kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;

käitub loodust hoidvalt;

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

oskab lihtsamaid rahvalaule;

suudab osa võtta rühmatööst;

arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet

 

 

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus.

Temaatika: rahvalaul, rütm, kõlapulk, lehepill, hääleharjutus, (kaanon)

Metoodid: rühmatöö, aktiivõppemängud, praktiline õpperetk

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Õpperetk koos aktiivõppemängudega 1 h 40 minutit

Programmi kokkuvõte, tagasiside 10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Teema omandamise kontrolliks küsitakse programmi lõppedes õpilastelt küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt, lisaks kasutatakse looduslikke vahendeid kohapeal.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

 

 Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

5 + 2 =