Select Page

Mullaelustik 5.-6. klass

ÕPPEPROGRAMM „MULLAELUSTIK 5.-6. klass“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimuvad praktilised tegevused mulla või mullaelustiku uurimiseks. Õppeprogramm viiakse läbi kahele vanusegrupile: I ja II kooliaste.

 

II kooliastme programmi jooksul toimub praktiline töö mullaprofiili uurimiseks, määratakse mullalõimis, korratakse üle mõisted lähtekivim, huumus, mullaõhk, mulla vesi. Uuritakse mulla- ja kõduelustikku, leitud putukad määratakse ja rühmitatakse.

Programmi eesmärk: Selgitada, miks on muld oluline, õpetada kirjeldama mullaprofiili ja määrama mullalõimist, õpetada tundma mulla- ja kõduelustikku.

Programmi lõppedes küsitakse õpilastelt tagasiside küsimusi, et kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 4.-6 klass. Programm viiakse läbi eesti keeles.

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill- mai, september-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud. Arvestada tuleb, et koos kaevatakse mullaproovi võtmise auk, mille käigus võivad riided või jalanõud määrduda.

Vihma korral saab kinnistava osa läbi viia loodusmajas.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Seos riikliku õppekavaga:

II kooliaste: 2.1.6.10. Muld elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, bioloogia, geograafia

Õpitulemused:

II kooliaste

  1. Analüüsib putuka eluks mullas vajalikke kohastumusi;
  2. Kasutab ohutusnõudeid järgides õigesti sobilikke töövahendeid;
  3. Tuginedes loodusteaduslikele teadmistele, määrab mullas elavad liigid;
  4. Kirjeldab ja võrdleb erinevaid mullakihte;
  5. Selgitab keskkonnakaitse vajalikkust.

Õpipädevused: matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted:  Kõduelustik, huumus, rindmik, tundlad, suised (I kooliaste); Mulla- ja kõduelustik, huumushorisont, mullaprofiil, mullalõimis, aineringe, mullaõhk, mulla vesi, huumus (II kooliaste).

Metoodika: Uurimine, võrdlemine, määramine, grupitöö

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded, õpperetk 1 h 30 minutit

õpitu kinnistamine, kokkuvõttev analüüs 20 minutit.

Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile, eelnevalt palume sellest teada anda. Üldjuhul toidupause programmi ajal sisse ei tehta.

Õpilastelt küsitakse teadmiste omandamise kontrolliks programmi lõppedes küsimusi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on programmi läbiviija poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Õpitu kinnistatakse töölehe abil. 

Võta ühendust

2 + 9 =