Select Page

Matemaatika looduses 6.-7a

ÕPPEPROGRAMM „MATEMAATIKA LOODUSES“     

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Temaatika: Arvurea 1…10 harjutamine, järgarvude tundmaõppimine/kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Sihtrühm: : lasteaed vanem rühm, 6.-7. aastased

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Rühmatöö, arvud 1…10, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompimine, mäng

Vajalikud õppevahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1…10, kaalud, 2×500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, pall, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab osa võtta rühmatöös;
 11. tunneb arve 1…10;
 12. oskab vaadelda loodust;
 13. arendab meeli kompimise ja kuulamise kaudu.

Programmi ülevaade

Programmi jooksul õpime läbi mängu ja mängimise , treenime koostööd ja kinnistame varem õpitut.

Harjutatakse arvurea 1…10 seadmist, esemete võrdlemist, kaalumist, mõõtmist, mõisteid üleval- all, paremal-vasakul, suurem-väiksem, lühem-pikem jne. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Vt töölehte

6 aastaste ja 1. klassi programmsügisel.

1 klass kevadel või 2. klass sügisel programm.

3 klass kevadel või 4. klass sügisel programm.

Võta ühendust

1 + 14 =