Majandusprogramm-Taastuvenergia

ÕPPEPROGRAMM „MAJANDUS-TAASTUVENERGIA“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi raames tutvustatakse õpilastele taastuvate energiaallikate olemust ning viiakse läbi praktilised tööd tuule-, päikese- ja hüdroenergia kasutamise kohta. Teostatakse mõõtmisi jõe voolukiiruse osas, valmistatakse päikesekollektor, selgitatakse sidrunikella olemust. II kooliastme programm lõppeb praktilise ülesandega: meisterdatakse tuuleratas.

Programmi eesmärk: Programmi eesmärgiks on selgitada õpilastele taastuvate energiaallikate olemust läbi praktiliste tööde, suunata õpilasi säästvamale tarbimisele ning selle seletada selle olemust ja tähtsust.

Teadmiste omandamist kontrollitakse programmi lõppedes aruteluringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: II-  kooliaste, programm toimub eesti keeles.

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-mai, september-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~2 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud.

Vihma korral saab kinnistava osa läbi viia loodusmajas.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga:

II kooliaste: loodusõpetus: 2.1.6.5. Jõgi; 2.1.6.13. Õhk; 2.1.6.16. Eesti loodusvarad; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, geograafia, matemaatika, kunst

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

II kooliaste

  1. Õpilane oskab olla keskkonnateadlik tarbija;
    2. Saab aru taastuvate energiaallikate olemusest ja keskkonna vahelistest seostest;
    3. Selgitab tuule-, päikese- ja hüdroenergia kasutamise põhimõtteid ja kasulikkust;
    4. Kirjeldab ja võrdleb taastuvenergiaallikaid.

Õpipädevused: digipädevus

enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

 

Mõisted: tuule-, päikese-, hüdroenergia, taastuvenergia, fossiilne energia.

Metoodika: katsete tegemine, seoste loomine, grupitöö.

Ajakava:

Sissejuhatus: 15 minutit

praktilised ülesanded, mõõtmiste teostamine 1, 5h

tulemuste analüüs, esitlemine teistele, kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi 2-tunnise programmi sisse ei tehta. Soovi korral võtke ühendust retkejuhiga.

Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on programmi läbiviija poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Tutvu taastuvenergia majandusprogrammiga lähemalt siit.

I kooliastme kirjeldus

Tööleht taastuvenergia

Võta ühendust

2 + 2 =

E-pood
E-pood