Select Page

Majandusprogramm-Metsa majandamine

ÕPPEPROGRAMM „MAJANDUS- METSA MAJANDAMINE“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi raames tutvustatakse õpilastele metsamajandamise olemust ning viiakse läbi praktilised tööd palgi väärtuse arvutamise kohta.

Programmi jooksul arutletakse metsast saadud puitmaterjali väärtuse üle. Näite aluseks võetakse lõhutud küttepuude vajadus ja hind. Seejärel tehakse metsas langenud tüvede peal vajalikud mõõtmised. Samas arutletakse, kui tugevalt tohib langenud küttepuu mädanikust kahjustatud olla. Ruumis tagasi olles tehakse elektroonilisel tahvlil vajalikud pöördkehade joonised ja valemid. Grupid arvutavad endapoolt mõõdetud andmete alusel välja tulemused. Lõpuks tulemusi võrreldakse ja arutletakse, kui suures rahalises vääringus lamas puitu metsa all.

Tegemist suurelt jaolt tubase programmiga, kus vaid mõõtmisi käiakse teostamas õues.

Programmi lõppedes kontrollitakse õpilaste mõõtmistulemusi, et saada aru teema omandamist. Õpetaja täidab programmi lõppedes programmi tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: III kooliaste

Kestvus: 2 h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe Loodusmaja

Juurdepääs:

Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja, palume õpilastega tulla Loodusmaja I korruse õppeklassi. Ratastooliga juurdepääs on raskendatud keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale:

Tegemist on tubase programmiga, arvestada tuleks vähese õuesolekuga mõõtmiste teostamiseks. Õueosa jaoks arvestada ilmale sobivate riietusega.

Õpetajal on toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Metsamajandamise olemuse tutvustamine, õpetada praktiliselt arvutama palgi väärtust.

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga: bioloogia: 2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid; 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse, matemaatika: 2.1.8. arvutamine ja andmed, protsent, geomeetria.

ainetevaheline lõiming: bioloogia, matemaatika, eesti keel

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Temaatika: Matemaatikas kasutatavate ruumala arvutuste integreerimine praktilisse metsamajandusse.

Mõisted: silindri põhjapindala, kõrgus ja ruumala; tüvikoonuse ruumala. Ruumimeetrid ja tihumeetrid.

Õpitulemused:

  1. Teeb vajalikud mõõtmised looduskeskkonnas ning hiljem rakendab andmed valemitesse;
    2. Analüüsib grupisiselt andmeid ning teeb vajalikud arvutused ning oskab esitleda tulemusi;
    3. Oskab hinnata puidu mädanikukahjustusi;
    4. Väärtustab meie metsades leiduvaid puid.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Metoodika: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, praktiline tegevus, grupitöö

Ajakava:

Sissejuhatus: 20 minutit – mõistete kordamine, teema tutvustamine;

Mõõtmisõpe: 40 minutit – praktilised ülesanded, mõõtmiste teostamine;

Tulemuste analüüs: 40 minutit – mõõdetud andmetest tulemuste arvutamine, analüüs ja võrdlus;

Kokkuvõttev analüüs: 20 minutit.

Reeglina toidupause 2-tunnise programmi vahepeale ei tehta.

Õpilased teadmisi kontrollitakse mõõtmistulemuste kaudu ning tagasiside küsimisel. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Võta ühendust

8 + 8 =