Select Page

Liblikate maailm

ÕPPEPROGRAMM  LIBLIKATE MAAILM     

Programmi kirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline liblikate õpperetk looduses (2 km), õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist.

Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut: I kooliastme õpilased kordavad nelja õppeprogrammis õpitavat liblikat: lapsuliblikas, kapsaliblikas, koerliblikas, päeva paabusilm. Korratakse, mida liblikad söövad, kus magavad, kes on nende vaenlased ning kuidas toimub liblikate eluring. Teadmised kinnistatakse läbi õpetlike ülesannete (kas tean seda liblikat?, liblikate eluring, liblikas ja röövik, liblikate bingo) ja mängude. (jah ja ei mäng, moondemäng, liblikad lendavad). Programmi lõpus meisterdab igaüks endale liblika.

Välja on töötatud töölehed, mida soovi korral on võimalik kasutada.

Programm lõpeb lõpuringis teema kinnistamisega.

Programmi sihtrühm:

  1. ja 3. klass

Juhendaja valib ülesandete raskustaseme vastavalt vanusele.

Ühe grupi suurus kuni 24 last, programmi viime läbi eesti keeles.

Programmi kestvus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: mai-august

Programmi läbiviimise koht: Vellavere

Programm toimub õues, palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Väga halva ilma puhul  kasutada Vapramäe loodusmaja. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi.

Juurdepääs: Palume sõita Vellaverre. Parkimiskoht palume enne täpsustada juhendajaga. Programm ei sobi ratastooliga õpilasele. Erivajadustega õpilastest palume meid ette teavitada.

Programmi maksumus: 150 eurot

Programmi eesmärk:

I kooliaste – Liblikate vaatlus, püük ja tundmaõppimine.

 

Seos riikliku õppekavaga:

Seos põhikooli õppekavaga:

I kooliaste 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad;

Läbiviidavad tegevused  toetavad loodusõpetuse läbivate teemade “Keskkond ja ühiskonna jätkusuutlik areng” ja “Väärtused ja kõlblus” eesmärke ning põhimõtteid.

Ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, kehaline kasvatus, kunstiõpetus, eesti keel

Teema: liblikate uurimine ja eluring

Mõisted: lapsuliblikas, kapsaliblikas, koerliblikas, päeva paabusilm,  muna, röövik, nukk, liblikas, tiivad, nektar, imilont, tundlad.

Märksõnad: liblikad, eluring, täismoone, soomustiivalised, keskkond ja jätkusuutlik areng

 

Õpitulemused:

I vanuseaste:
1.      Teeb lihtsamaid liblikavaatlusi ning uurimuslikke tegevusi

  1. Käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid
  2. Kirjeldab liblikate välimust, seostab seda elukeskkonnaga
  3. Toob näiteid liblikate tähtsuse kohta looduses;

 

Õpilase õpipädevused:

Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

Õppeprogrammi sisu ja metoodika:

Metoodika: Looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi praktilise õpperetke,  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid:  vaatlemine, võrdlemine, seoste loomine, grupitöö kogemus, õpetlikud ülesanded ja mängud, määramistabeli kasutamine. Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

Ajakava:

Sissejuhatus Tervitus-tutvutus. Väike sissejuhatus 10 min

Õpperetk looduses:  Õpperetkele minnes õpetab juhendaja, kuidas liblikavõrku kasutada, et liblikaid ei kahjustata. Liblikad lastakse pärast uuesti lendu.  Lapsed jaotatakse paaridesse või kolme kaupa gruppidesse. Õpperetkel otsivad lapsed liblikaid. II-III klassi puhul liblikaid ei määrata laste poolt vaid juhendaja tutvustab püütud liblikaid lastele ise. Retke lõpus püütakse koos määrata mõnda liblikat määramistabelite abil ning täidetakse pärast õpperetke  koos tööleht.  Pärast õpperetke täidavad õpilased töölehe.

Kokkuvõte: Programm lõppeb lõpuringis, kus kinnistatakse õpitut. 10 min

 

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, mängudeks ja aktiivseteks ülesanneteks vajaminevad vahendid

(Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud, lamineeritud pildid) on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 24-le lapsele.

 

Õppeprogrammi juhendajad:  Õppeprogrammi läbiviija on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.. Juhendaja tunneb hästi piirkonda.

 

Juhised õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, palume lastel selga panna ilmale vastavad riided ja jalga jalanõud. Palume õpetajal enne õppeprogrammile tulekut teavitada laste erisustest ja vajadusel erivajadusega last abistada. Programmi erisust arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma. Programmi lõppedes palume õpetajal täita tagasisideleht.

 

 

Võta ühendust

15 + 13 =