Select Page

Liblikate maailm

ÕPPEPROGRAMM  LIBLIKATE MAAILM   

Programmi kirjeldus:

Programmi  jooksul  viiakse läbi praktiline liblikate õpperetk looduses (2 km), õpitakse kasutama liblikavõrke, nendega püüdmist ja liblikate kogumist. Programm kinnitab kooliprogrammiga õpitut: III kooliastme õpilased määravad püütud liigid. Õpperetkele järgneb liblikate uurimine binokulaarse mikroskoobiga.  Õpilased kordavad õppeprogrammis õpitud liblikaid ja nende eluringi. Teadmised kinnistatakse õpetlike ülesannetega (kas tean seda liblikat?, liblikate eluring, liblikas ja röövik, liblikate bingo).

Välja on töötatud töölehed, mida soovi korral on võimalik kasutada. Õpetlikud ülesannete raskusaste on vanuseastmetel erinev.

Programm lõpeb lõpuringis teema kinnistamisega.

Programmi sihtrühm

III kooliaste

Programmi viiakse läbi kahes vanuseastmes. Juhendaja valib ülesandete raskustaseme vastavalt vanusele.

Ühe grupi suurus kuni 24 last, programmi viime läbi eesti keeles.

Programmi kestvus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: mai-august

Programmi läbiviimise koht: Vellavere

Programm toimub õues, palume lastel riietada vastavalt ilmale ja panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Väga halva ilma puhul  kasutada Vapramäe loodusmaja. Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume seda teha enne või pärast õppeprogrammi.

Juurdepääs: Palume sõita Vellaverre. Parkimiskoht palume enne täpsustada juhendajaga. Programm ei sobi ratastooliga õpilasele. Erivajadustega õpilastest palume meid ette teavitada.

Programmi maksumus: 150 eurot

Programmi eesmärk:

III kooliaste –  Liblikate vaatlus, püük ja tundmaõppimine, õppida kasutama liblikate määramamistabeleid.

Seos riikliku õppekavaga:

Seos põhikooli õppekavaga:

III kooliaste:

bioloogia: 2.2.4.1. Bioloogia uurimisvaldkond; 2.2.4.7. Selgrootute loomade tunnused ja eluprotsessid.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Ainetevaheline lõiming: bioloogia, eesti keel, kehaline kasvatus

Teema: liblikate uurimine ja eluring

Mõisted: lapsuliblikas, kapsaliblikas, koerliblikas, päeva paabusilm,  muna, röövik, nukk, liblikas, tiivad, nektar, imilont, tundlad.

Märksõnad: liblikad, eluring, täismoone, soomustiivalised, keskkond ja jätkusuutlik areng

 

Õpitulemused:

III kooliaste

  1. oskab välja tuua liblikate välistunnused;
  2. oskab kasutada määramistabeleid, lihtsamaid uurimustöid, andmete kogumist looduses;
  3. analüüsib selgrootute loomarühmade esindajate erinevate meelte arengutaseme seost elupaiga ja toitumisviisiga;
  4. väärtustab selgrootuid loomi eluslooduse olulise osana;
  5. suhtub vastutustundlikult elukeskkonnasse, väärtustades bioloogilist mitmekesisust,   jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid.

Õpilase õpipädevused:

Matemaatika- ja loodusteaduste pädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus

Õppeprogrammi sisu ja metoodika:

Metoodika: Looduse vaatlemine ja tundmaõppimine läbi praktilise õpperetke,  Programmi läbiviimisel kasutatakse aktiivõppemeetodeid:  vaatlemine, võrdlemine, seoste loomine, grupitöö kogemus, õpetlikud ülesanded ja mängud, määramistabeli kasutamine. Programmi koostamisel on lähtutud teaduspõhisest lähenemisest.

Programm on lõimitud loodus-, sotsiaalse- ja majandusliku keskkonnaga.

 

Ajakava:

Sissejuhatus Tervitus-tutvutus. Väike sissejuhatus 10 min

Õpperetk looduses:  Õpperetkele minnes õpetab juhendaja, kuidas liblikavõrku kasutada, et liblikaid ei kahjustata. Liblikad lastakse pärast uuesti lendu.  Lapsed jaotatakse paaridesse või kolme kaupa gruppidesse. Õpperetkel otsivad lapsed liblikaid.  III vanuseastme puhul püüavad õpilased liblikaid ise määrata lamineeritud määramislehtede abil. Pärast õpperetke täidavad õpilased töölehe.

Kokkuvõte: Programm lõppeb lõpuringis, kus kinnistatakse õpitut. 10 min

 

Kasutatavad vahendid:

Kõik programmiks, mängudeks ja aktiivseteks ülesanneteks vajaminevad vahendid

(Luubid, petritassid, vaatluspurgid, putukate määrajad, putukavõrgud, lamineeritud pildid) on kohapeal olemas. Vahendeid on arvestatud 24-le lapsele.

Õppeprogrammi juhendajad:  Õppeprogrammi läbiviija on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.. Juhendaja tunneb hästi piirkonda.

Juhised õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, palume lastel selga panna ilmale vastavad riided ja jalga jalanõud. Palume õpetajal enne õppeprogrammile tulekut teavitada laste erisustest ja vajadusel erivajadusega last abistada. Programmi erisust arvestades saame korraga vastu võtta ühe rühma. Programmi lõppedes palume õpetajal täita tagasisideleht.

 

 

Vt. töölehte

Võta ühendust

4 + 1 =