Select Page

Kevad

ÕPPEPROGRAMM „KEVAD“

Õppeprogrammi lühikirjeldus:           

Kevadprogramm toimub õpperetkena metsas, kus uuritakse taimi, pungi, ilmaolusid läbi

aktiivtegevuste ja mängude. Koos arutletakse millised muutused toimuvad ilmaga, kuidas reageerivad taimed ja loomad temperatuurimuutustele, millised on esimesed kevadtaimed ja saabuvad rändlinnud.

Programm lõpeb lõpuringis, kus küsitakse meeldejäänud teadmisi. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm:  Lasteaed, programm viiakse läbi eesti keeles. Programmis olevad tegevused valitakse vastavalt vanuseastmele.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aprill-mai

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe matkarada, Vitipalu matkarada. Programmi läbiviijaga lepitakse kokku toimumiskoht ja kokkusaamine.

Juurdepääs: Kui programm toimub Vapramäel palume parkida parklasse. Seal kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Kui toimumiskohaks valitakse Vitipalu, siis lepitakse retkejuhiga eelnevalt kohtumispaik kokku. Tegemist on samuti künkliku maastikuga, kus ratastooliga liikumine pole võimalik.

Juhis õpetajale:

Tegemist on õueprogrammiga, arvestada tuleks ~2 km marsruudiga. Teekonna pikkuses võib tulla muudatusi, retkejuht teeb valiku vastavalt grupi iseärasusele. Halva ilma korral on võimalik tegevust läbi viia ka Vapramäe Loodusmajas. Riietuda tuleks ilmale vastavalt ning vihmase ilma korral jalga kummikud. Retke alguses lepitakse kokku reegid, mis tagab ohutuse matkarajal. Toidupausi soovi korral palume eelnevalt sellest retkejuhile teada anda.

Õpetajal on toetav ja õpilasi innustav roll. Palume vajadusel õpilasi abistada gruppide moodustamisel ning mänguala piiride hoidmisel. Palume teada anda laste iseärasustest.

Pikemalt ette teatades on võimalik korraga vastu võtta mitut gruppi.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk:

Kevadise looduse vaatlemine, uurimine

Ilmavaatluse läbiviimine

Tundma õppida kevadisi taimi

Teada saada muutustest loomariigis seoses kevade saabumisega

Kinnistada kooli/lasteaiaprogrammis omandatud mõisteid: kevade märgid, kevadkuud, aastaajad, õied, pungad, rändlinnud

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Õpitulemused:

Lasteaialaps:

  • mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
  • oskab väärtustada enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
  • oskab väärtustada keskkonda hoidvat mõtteviisi;
  • märkab nähtusi ja muutusi looduses;
  • rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
  • kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
  • täidab mängudes erinevaid rolle;
  • tunneb kodukoha loodust, enamlevinuid taimi;
  • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: kevadkuud, rändlind, taim, õis, pung, aastaaeg, tuul, pilved

Temaatika: kevadkuud, rändlinnud, ilm, kevadised taimed

Metoodika: õppemängud, iseseisev vaatlus, uurimine, tähelepanekud, rühmatöö.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Õpperetk koos aktiivmängudega 1 h 35 min

kokkuvõte 15 min.

Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile.

Õpilastelt küsitakse omandatud teadmiste kohta küsimusi programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: Vajalikud vahendid mängudeks ja õppetegevusteks on juhendajal olemas.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

Vt töölehte

Võta ühendust

11 + 8 =