Select Page

Jäljed lumel

ÕPPEPROGRAMM „JÄLJED LUMEL“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul liigutakse loodusrajal ja tutvutakse loomade tegevusjälgedega (näritud oksad, jäljed puudel, jäljed lumel, loomade väljaheited, nahad). Mõõdetakse loomade jälgede pikkusi, võrreldakse neid raamatus olevaga. Iga loomaga seonduvaid teemasid tutvustatakse tegevusjälje juures. Noorema vanuseastme õpilaste programmidel kasutatakse aktiivõppemänge, vanema kooliastme juures toimuvad otsimisretked, analüüsid.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõpuosas läbi küsimuste, õpetaja täidab tagasiside.

Programmi sihtrühm: III kooliaste. Programm toimub eesti keeles.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: november-märts

Programmi läbiviimise koht: Vellavere või Vapramäe

Juurdepääs: Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Vapramäel toimuval programmil kohtutakse retkejuhiga Vapramäe Loodusmaja parklas. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning jalga kindlasti soojad vettpidavad jalanõud. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik.

Õpetajal on toetav ja innustav roll, samuti palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Piisaval etteteatamisel on võimalik vastu võtta korraga kaks gruppi.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Õpitada tundma Eesti loomi, nende eluviisi, toitumist, elupaike  ja tegevusjälgi.

seos õppekavaga:

III kooliaste: bioloogia: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused; 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, bioloogia, matemaatika, eesti keel.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

 

Kooliõpilane:

III kooliaste

1) seostab imetajate ja lindude välistunnuseid nende elukeskkonnaga;

2) analüüsib selgroogsete loomade erinevate meelte olulisust sõltuvalt nende elupaigast ja -viisist;

3) analüüsib erinevate selgroogsete loomade osa looduses ja inimtegevuses;

4) analüüsib infot loomade kaitse, püügi ja jahi kohta;

5) väärtustab selgroogsete loomade kaitsmist.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: Loomad, käpad, sõrad, kiskjad, närilised, väljaheide, pabul, sarv.

Metoodid: iseseisev/grupiga tegevusjälgede otsimine, võrdlemine, seoste loomine, tähelepanu arendamine.

Ajakava:

Sissejuhatus: 5 minutit

Praktiline õpperetk 1 h 45 minutit

Kokkuvõtted  10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilase teema omandamist kontrollitakse aktiivõppemängude kaudu ning küsimustena programmi lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Võta ühendust

8 + 8 =