Select Page

Ilmaõppeprogramm

ÕPPEPROGRAMM „ILMAÕPPEPROGRAMM“     

Programmi kirjeldus:

Programm algab teema ja mõõtevahendite tutvustamisega, seejärel moodustatakse grupid ja hakatakse tegelema ilmaelementide mõõtmisega. Programmi jooksul kasutatakse erinevaid mõõteriistu (termomeeter, anemomeeter, baromeeter, psühromeeter). Programmis on kasutusel nii digitaalsed kui mehhaanilised mõõteriistad. Programmi ajal liigutakse matkarajal (~2km), mõõtmisi teostatake erinevatest kohtades ning viiakse läbi ka mõned katsed. Kogutud andmete põhjal koostatakse hetke ilmateade ning esitatakse teisele grupiliikmetele. Õpitulemuste kontrollimiseks toimub programmi lõpus teemakohane liikumismäng. Õpetaja täidab programmi kohta tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: 5-6 klass, programm toimub eesti keeles

Rühma suurus: 20-24 last

Programmi kestvus: 2 tundi

Programmi toimumise aeg: aprill-oktoober

Programmi läbiviimise koht: Vellavere või Vapramäe matkarada.

Programm toimub õues, palume lastel riietuda vastavalt ilmale ning panna jalga ilmale vastavad jalanõud. Väga halva ilma korral on võimalik varjuda Vapramäe või Vellavere loodusmajja, kuid ilmaelementide mõõtmiseks tuleks arvestada vähese õuesolekuga.

Kui õpilased soovivad pidada piknikku, siis palume sellest eelnevalt retkejuhti teavitada.

Juurdepääs: Vapramäel toimuva programmi korral palume parkida parklasse. Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Programmi maksumus: 150.- eurot

Programmi eesmärk:

  • Õpetada kasutama termomeetreid, mõõtma tuule kiirust ja suunda, sademetehulka, niiskust õhus, määrama pilvi;
  • Kinnistada koolis õpitud mõisteid;
  • Väärtustada keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Seos riikliku õppekavaga: 2.1.6.13. Õhk

Lõiming: loodusõpetus, eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus.

Õpitulemused:

  1. Analüüsib mõõtmiste andmeid, teeb järeldusi ja esitab uuringu tulemusi;
  2. mõõdab õues õhutemperatuuri, õhuniiskust, õhurõhku, hindab pilvisust ja tuule kiirust ning määrab pilvetüüpe ja tuule suuna;
  3. võrdleb ilmakaardi järgi ilma (temperatuur, tuule suund, kiirus, pilvisus ja sademed);
  4. teab antropogeense tegevuse mõju atmosfäärile;
  5. teab ilmaennustamise meetodeid ja rakendab neid ka ise.

 

Õpilase õpipädevused: matemaatika- ja loodusteaduste ning tehnoloogiaalane pädevus, enesemääratluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, õpipädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Õppeprogrammi sisu ja metoodika:

läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng; Teabekeskkond; Tehnoloogia ja innovatsioon.

Mõisted: Pilved, temperatuur, tuul, sademed

Metoodika: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, katsete läbiviimine, grupitöö kogemus

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

Matk ja tegevused loodusrajal 1 tund 30 min

Kokkuvõte: 20 minutit

Kokkuvõttena esitletakse kogutud andmete põhjal ilmateade, toimuvad kinnistavad mängud mõistete ning räägitud teemade kohta. Õpetajatel palume täita programmi tagasisideleht.

Juhis õpetajale:

Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihma korral jalga kummikud. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik. Kokku tuleb leppida reeglid mäest alla liikumisel.

Grupitööde läbiviimisel palume õpetaja toetust, samuti palume enne õppeprogrammi teada anda laste erisustest. Kuna vahendid on piiratud, siis korraga saame vastu võtta ühe grupi.

Kasutatavad vahendid:

Vajalikud mõõtevahendid on olemas grupi peale. Moodustatakse 4-5 gruppi, olenevalt rühma suurusest. Mõõtetulemused märgitakse üles töölehele.

Õppeprogrammi juhendajad: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

Võta ühendust

5 + 6 =