Select Page

Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koolitused ja arendustegevused

Projekt: Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koolitused ja arendustegevused“.

Projekti elluviija: Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus

Projekti rahastaja: 

 

 

 

Projekti periood: 01.01.2017 – 31.12.2018

Projekti maksumus: Projekti kogumaksumus 35 402,40 eurot, sellest Leader toetus 28 390,92 eurot, sihtasutuse omaosalus on 7011,48 eurot.

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti „Elva puhkepiirkonna retkejuhtide koolitused ja arendustegevused“ eesmärk on Elva

puhkepiirkonna tuntuse suurendamine ja reisisihi positiivse maine kujundamine Elva puhkepiirkonna koostöövõrgustiku arendamise, ühisturundamise, partnerite teadlikkuse tõstmise, piirkonnas fotokonkursi korraldamise ja piirkonna retkejuhtide koolitamise kaudu.

 

Projekti raames viiakse läbi Elva piirkonna retkejuhtidele 2017. ja 2018. aastal 4 moodulist

koosnev koolituste sari, milles tuginetakse uudsete kogemuste saamisele ja uudsete lahenduste leidmistele. Projekt ühtib meetme eesmärkide ja tegevussuundadega: Paranenud on Elva puhkepiirkonna kogukonna elujõulisus ning turismiga seotud ettevõtted on koondunud ühtsesse koostöövõrgustikku. Kavandatavad tegevused aitavad kaasa turismiga seotud ettevõtluskeskkonna paremale toimimisele piirkonnas ning on suunatud Elva puhkepiirkonna konkurentsivõime suurendamiseks ning uute töökohtade loomiseks.

Projekti esmaseks sihtgrupiks on Elva puhkepiirkonna partneid (10) ja koostöövõrgustikuga liituvad ettevõtjad (10)ning 20 puhkepiirkonna retkejuhti. Projekti kaudseks sihtgrupiks on kogu Elva piirkonna elanikkond ja piirkonda külastajad.

Projekti tegevused:

  1. Elva piirkonna retkejuhtidele 2017. ja 2018. aastal 4 moodulist koosnev koolituste sarja läbiviimine;
  2. Elva puhkepiirkonna turundustegevuste läbiviimine (trükised, osalemine Tourest messil, fotokonkursi läbiviimine;
  3. Õppereis puhkepiirkonna partneritele tutvumiseks Romantilise Rannatee võrgustikuga.

 

Projekti tulemused:

  1. Suurenenud on võrgustikus osalevate organisatsioonide arv. 5 uut partnerit on liitunud puhkepiirkonna turismivõrgustikuga.
  2. Elva Puhkepiirkonna võrgustikku on oluliselt edasi arendatud.
  3. Elva puhkepiirkonna koostöövõrgustik on elujõuline ja jätkusuutlik.
  4. Suurenenud on Elva Puhkepiirkonna partnerite rahulolu ning teadmised erinevatest koostöövõrgustikest. Projekti 10 partnerit on tutvunud Romantilise Rannatee turismivõrgustikuga.
  5. Paranenud on Elva Puhkepiirkonna tuntus turismipiirkonnana;
  6. Suurenenud on Elva Puhkepiirkonna retkejuhtide loodusalased teadmised ja oskused loodusretkede ja –õppeprogrammide läbiviimisel. 20 retkejuhti on edukalt läbinud 2017 ja 2018 .aasta koolitustsükli 4 moodulit ning rakendavad saadud teadmisi igapäevases töös.