Select Page

Programm matemaatika looduses

ÕPPEPROGRAMM „MATEMAATIKA LOODUSES“

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Temaatika:

I klass Arvurea 1…20, 30,40…100 harjutamine Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

II klass  Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, Liitmine ja lahutamine 20 piires ja täiskümnetega, Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, Elus/eluta loodus, Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine, Koduloomad/metsloomad/ linnud, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine

III klass Ilmakaared, Arvutamine1000 piires, tehetejärjekord,, arvust osa leidmine, kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga, Selgrootud/selgroogsed loomad ,taimed, Aeg/ajaühikud, Mõõtühikud/mõõtmine-kaalumine, Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Sihtrühm: : I-IV  klass

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Rühmatöö, arvud 1..20, 30, 40…100, 1000 looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompamine, võrdlemine, mäng

Vajalikud õppevahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1…20,30, 40…100, kaalud, 2x500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, lõngakera, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri, 36 numbrikaarti ülesandega, kompass, 2 stopperit.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Programmi ülevaade

Programm kordab üle loodusõpetuses ja matemaatikas õpitu läbi erinevate mängude loodusrajal. Harjutatakse arvurea 1…20, 30,40…1000 seadmist,  Liitmist ja lahutamist 20 piires ja täis kümnetega Ring-ruut-kolmnurk kinnistamine, õpitakse kauguse mõõtmist. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Õpitulemused:

  1. Järgib tehete järjekorda ning teeb lihtsamaid arvutusi
  2. Oskab hinnata koostöö vajalikkust
  3. Järjestab ja võrdleb naturaalarve
  4. teab aja ja mõõtühikuid;
  5. loendab ümbritseva maailma esemeid ning liigitab ja võrdleb neid ühe-kahe tunnuse alusel; 
  6. märkab matemaatikaga seonduvat ümbritsevas elus ning kirjeldab seda arvude või geomeetriliste kujundite abil.

 vt pikemat kirjeldust

  1. klassi programm sügisel.
  2. klass kevadel või 2. klass sügiselprogramm.
  3. klass kevadel  programm.

Võta ühendust

13 + 11 =