Select Page

Õppeprogramm õiglane kaubandus

 Programmi eesmärk. Õpilane saab ülevaate õiglase kaubanduse teemast ning sellega seonduvatest probleemidest arengumaades. Mõistab banaani, puuvilla, kohvi ja kakao kasvatamisega kaasnevaid ohte keskkonnale ja inimesele ning seeläbi saab aru resursside säästva kasutamise olulisusest.

Praktilise ja mängulise kogemuse abil kinnistab teadmisi õiglasest kaubandusest- oskab ära tunda peamised õiglase kaubanduse kaubad ning seostada neid arengumaade probleemidega, keskkonnakaitsega ja sotsiaalse õiglusega.

Temaatika: Keskkond ja jätkusuutlik areng, Kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, Kultuuriline identiteet, Loodus- ja keskkonnakaitse, Tervis ja ohutus, Väärtused ja kõlblus, õiglane kaubandus, arengumaad, banaan, puuvill, kohv, kakao, keskkonnakahju, inimtegevus, inimõigused, vihmamets, keskkond, jätkusuutlik areng, looduskaitse, keemiline tõrje, sotsiaalsed tingimused, keskkonnasäästlik tegevus, sotsiaalne õiglus.

Sihtrühm: III kooliaste

Toimumiskoht: Vapramäe Loodusmaja

Aktiivõppemeetodid: arutelud, analüüs grupis

Vajalikud õppevahendid: Õppevahend „ÕIGLANE KAUBANDUS“

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aastaringselt

Rühma suurus: 20 last

Programmi ülevaade

Õppeprogramm tutvustab õiglase kaubanduse teemat ja õppevahendit “Õiglane kaubandus”. Programmis käsitletakse järgmisi teemasid: mis on õiglane kaubandus, milleks on seda vaja, mida saavad arengumaad kasu, mis kasu võiks olla meile siin Eestis. Leiame vastuse küsimusele, kas kohalike tarbimisharjumused mõjutavad kogukonna heaolu?

Õpitulemused:

Õpilane:

  1. selgitab loodusliku tasakaalu kujunemist ökosüsteemides, hindab inimtegevuse positiivset ja negatiivset mõju populatsioonide ja       ökosüsteemide muutumisele ning võimalusi lahendada keskkonnaprobleeme
  2. teab ja oskab kasutada kontekstis mõisteid inimõigused, põhiõigused, sotsiaalmajanduslikud õigused, poliitilised õigused ja kultuurilised õigused
 3. teadvustab looduse, tehnoloogia ja ühiskonna vastastikuseid seoseid ning põhjendab säästva arengu tähtsust isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Võta ühendust

5 + 12 =