Select Page

Matemaatika looduses 6.-7a

ÕPPEPROGRAMM „MATEMAATIKA LOODUSES“

Programmi eesmärk: Õppimine mängu kaudu, koostöö treenimine, mõistete kinnistamine, esemete võrdlemine, kaalumine, mõõtmine, loogilise mõtlemise arendamine, arvutusoskuse arendamine.

Temaatika: Arvurea 1…10 harjutamine, järgarvude tundmaõppimine/kinnistamine Elus/eluta loodus Mõõtühikud ja mõõtmine-kaalumine Koduloomad/metsloomad/ linnud Puude lehed- viljad teadmiste kinnistamine

Sihtrühm: : lasteaed vanem rühm, 6.-7. aastased

Toimumiskoht: VVV matkarajal

Õpioskused: Rühmatöö, arvud 1…10, looduse vaatlemine, kuulamine ja esemete otsimine, kompimine, mäng

Vajalikud õppevahendid: Nimesilt (paelaga), pliiats kõigile, istumisalused, papist alused pildi tegemiseks, numbrikaardid 1…10, kaalud, 2x500 g liivakott, 1,5 m nöör kõigile, loomapildid, pall, 3kompimiskotti esemetega, 3 joonlauda, 3 sentimeetririhma, kiletatud 10 erinevat puulehepilti 2 komplekti), erinevat värvi nööri.

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2 h, aprill-oktoober

Rühma suurus: 20-25 last

Õpioskused: Laps:

 1. mõistab ja tunnetab ümbritsevat maailma terviklikult;
 2. väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
 3. väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
 4. märkab nähtusi ja muutusi looduses;
 5. rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;
 6. kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;
 7. täidab mängudes erinevaid rolle;
 8. käitub loodust hoidvalt;
 9. tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;
 10. oskab osa võtta rühmatöös;
 11. tunneb arve 1…10;
 12. oskab vaadelda loodust;
 13. arendab meeli kompimise ja kuulamise kaudu.

Programmi ülevaade

Programmi jooksul õpime läbi mängu ja mängimise , treenime koostööd ja kinnistame varem õpitut.

Harjutatakse arvurea 1…10 seadmist, esemete võrdlemist, kaalumist, mõõtmist, mõisteid üleval- all, paremal-vasakul, suurem-väiksem, lühem-pikem jne. Arendatakse koostööd ja kinnistatakse mõisteid.

Vt töölehte

 1. aastaste ja 1. klassi programmsügisel.
 2. klass kevadel või 2. klass sügisel programm.
 3. klass kevadel või 4. klass sügisel programm.

Võta ühendust

10 + 11 =