Select Page

Vapramäe programm

„VAPRAMÄE PROGRAMM“

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul toimub õpperetk, kus õpitakse tundma metsarindeid, määrama kooslust, uuritakse taimi erinevates kooslustes ning tehakse praktiliselt läbi puude kõrguse ja ümbermõõdu mõõtmine. Juhitakse tähelepanu Elva Maastikukaitseala Vapramäe osa kaitsekorraldusele, loodussäästlikule käitumisele. Praktiliste tööde läbiviimisel rakendatakse rühmatöid, saadud tulemusi võrreldakse teiste gruppidega.

Matkatakse  ~3 km Vapramäe künklikul maastiikul. Õpitu omandamist kontrollitakse küsimuste kaudu iga teema lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: II kooliaste

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: mai-september

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe

Juurdepääs: Programmile tulles palume parkida buss Vapramäe Loodusmaja parklasse. Parklast on näha Vapramäe Loodusmaja. Palume õpilastega tulla loodusmaja juurde, kus kohtutakse retkejuhiga. Ratastooliga juurdepääs puudub keerulise maastiku tõttu.

Juhis õpetajale: Tegemist on õueprogrammiga, kus liigutakse künklikul maastikul ~3 km. Riietumisel tuleks arvestada ilmaoludega, vihmase ilma korral jalga kummikud.

Vihma korral saab varjuda Vapramäe Loodusmajja.

Õpetajal on toetav ja innustav roll. Palume teada anda õpilaste iseärasustest.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Õpetada tundma metsakooslust, seal kasvavaid taimi, samblaid, samblikke, koosluste määramist ja metsarindeid.

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga: loodusõpetus: 2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood; 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana; 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, eesti keel.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

  1. Oskab nimetada looduskeskkonnas erinevaid metsarindeid;
  2. Määrab metsakoosluse;
  3. Teab erinevaid puude pikkuse ja ümbermõõdu mõõtmise meetodeid;
  4. Nimetab erinevaid metsataimi ning taimede kuuluvust erinevatesse kooslustesse;
  5. Toob näiteid mandrijää mõju kohta pinnamoe kujunemisele piirkonnas;
  6. Selgitab keskkonnakaitse vajalikkust.

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Mõisted: rinne, jõe paremkallas, vasakkallas, liik, söll, pinnavorm, looduskaitse

Metoodid: Mõõtmine, arvutamine, seoste loomine, grupitöö.

Ajakava:

Sissejuhatus: 5 minutit

praktilised ülesanded 1 h 40 minutit

kokkuvõttev analüüs 15 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpitu omandamist kontrollitakse küsimuste kaudu iga teema lõppedes. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

9 + 14 =