Select Page

Õppeprogramm Tigudest

ÕPPEPROGRAMM „TEOD“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programmi jooksul tutvutakse tigude elupaikadega, otsitakse erinevaid tigusid, uuritakse neid, räägitakse kuidas nad liiguvad, mida söövad, milline on nende välisehitus, kes on vaenlased ja mille poolest on teod kasulikud/kahjulikud.

Õpilastelt küsitakse tagasiside vormis küsimusi, et kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm:  I kooliaste, programm toimub eesti keeles.

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: mai- september

Programmi läbiviimise koht: Vellavere

Juurdepääs: Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Parkida tuleb sõidutee äärde. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programmi toimumiskoht lepitakse kokku retkejuhiga, kes võtab ise eelnevalt ühendust. Programm toimub õues, õpilastel palume riietuda ilmale vastavalt ning vihmase ilma korral jalga vettpidavad jalanõud. Programmi jooksul läbitakse ~ 2 km, maastik on künklik.

Õpetajal on toetav ja innustav roll.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: Tigude tundmaõppimine, koht ökosüsteemis.

Seos riikliku õppekavaga:

seos õppekavaga:

I kooliaste: loodusõpetus: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad;

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kunst.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

I kooliaste

  • Märkab nähtusi ja muutusi looduses;
  • Suhtub ümbritsevasse keskkonda hoolivalt ning käitub seda säästvalt;
  • Oskab kirjeldada teo välisehitust;
  • Tegutseb uudses olukorras täiskasvanu juhiste järgi;
  • Suhtub õppimisse positiivselt – tahab õppida, uurida, esitada küsimusi, avastada ja katsetada;
  • Väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

õpipädevus

suhtluspädevus

Mõisted: tundlad, kompimine, värvus, lagunemine, kõdu.

Metoodid: avastusõpe, mõõtmine, võrdlemine, grupitöö kogemus, arutelu.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised tegevused: tigude otsimine, uurimine, vaatlused 1 h 30 minutit

kokkuvõttev analüüs mängudega 20 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilastelt küsitakse tagasiside vormis küsimusi, et kontrollida teema omandamist. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

õppelehed

Võta ühendust

6 + 14 =