Select Page

Õppeprogramm Päevakoera päev

ÕPPEPROGRAMM „PÄEVAKOERA PÄEV“     

Õppeprogrammi lühikirjeldus: Programm viiakse läbi retkejuhi juhendamisel Vellavere matkarajal. Õppeprogramm viiakse läbi kevadsuvisel ajal aktiivtegevuste ja mängude kaudu (röövikute mäng, nukkumise mäng, lendamine, taimede õppe mängud). Programmi ajal kehastuvad lapsed liblikateks ja teevad läbi erinevad liblika arengujärgud. Parema ettekujutuse saamiseks, saavad lapsed selga kostüümid: röövik, hiljem liblikatiivad. Programm õpetab tundma liblikate arengujärke, nende toitumist ja tegevusi ning niidutaimi.

Iga tegevuse lõpus korratakse üle õpitu ning programmi lõppedes küsitakse lõpuringis omandatud teadmiste kohta küsimusi. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

Programmi sihtrühm: lasteaed

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 last

Programmi läbiviimise aeg: aprill, mai, september

Programmi läbiviimise koht: Vellavere matkarada

Juurdepääs:

Bussi saab parkida tee äärde, selliselt, et lapsed saaksid ohutult bussist väljuda. Toimumiskoha kirjelduse saadab retkejuht õpetajale. Tegemist on künkliku maastikuga, heinamaaga, kus ratastooli või liikumisraskustega õpilastel pole võimalik liigelda.

Juhis õpetajale:

Programm toimub külamaastikul, valdavalt heinamaal. Raja pikkus on ~1 km, teekond on sisustatud erinevate tegevuste ja liikumismängudega. Õpetajate abi palume kostüümide vahetamisel ning erinevate liikumistegevuste juures abistajana.

Kuna tegeleme meisterdamisega, kus kasutame looduslikke materjale (õisi, kõrrelisi), siis palume eelnevalt uurida, kas lastel pole millegi vastu allergiat.

Arvestada tuleks õuesolekuga, kuid vihma korral on võimalik varjuda Vellavere loodusmajja.

Palava ilma korral lastele pähe peakatted ning kaasa joogivesi. Vihmase ilmaga palume jalga panna kummikud.

Ohutuse tagamiseks lepitakse retke alguses kokku käitumisreeglid.

Programmi maksumus: 150.- eur

Programmi eesmärk: liblika eluringi, ökoloogia tundmaõppimine erinevate ülesannete ja tegevuste kaudu looduses.

Seos riikliku õppekavaga: mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, liikumine.

Ainetevaheline lõiming: matemaatika, loodusõpetus, kunst, liikumine

Õpiotulemused:

oskab väärtustada keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;

rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel;

kasutab mängudes loovalt erinevaid vahendeid;

täidab mängudes erinevaid rolle; käitub loodust hoidvalt;

tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest;

tunneb „päevakoera“ eluviisi ja elupaiku;

suudab osa võtta rühmatööst;

arendab kuulmis-, nägemis- ja tähelepanu võimet;

tunneb erinevaid niidutaimi; teab liblika erinevaid arengujärke ja nende iseärasusi.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus

Mõisted:  röövik, nukk, kookon, liitsilm

Metoodika: aktiivõppemängud, rollimängud, vaatlused, arutelud.

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

aktiivõppemängud 1 h 35 minutit

meisterdamine 15 minutit

kokkuvõtete tegemine, omandatud teadmiste kontroll 10 minutit.

Toidupaus tehakse sisse vastavalt soovile, programmi lõppedes.

Õpilastel küsitakse teadmisi programmi lõppedes. Õpetaja täidab tagasisidelehe.

 

Kasutatavad õppevahendid: õppevahendid, kostüümid- on arvestatud 24 lapsele programmi läbiviija poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

Vt. pikem kirjeldus

Võta ühendust

5 + 1 =