Select Page

Aastaaeg programm

ÕPPEPROGRAMM „AASTAAJAD“

Programmi eesmärk: Vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, tehakse uurimuslikke katseid erinevate aastaaegadega seonduvalt.

Temaatika: taimed, loomad, aastaaeg, puu, põõsas, metsloom, paigalind, rändlind, temperatuur, ilmastikunähtused, mõõtühik, katse

Sihtrühm:  I kooliaste

Toimumiskoht: VVV matkarajal

aktiivõppe meetodid: liigi määramine, vaatlemine, grupitöö, mõõtmine, võrdlemine, katsed

Vajalikud õppevahendid: töölehed, pliiatsid, kirjutusalused, mõõdulindid, luubid, katsevahendid

Programmi kestvus ja läbiviimise aeg: 2-3 h, aastaringselt

Rühma suurus: 25 last

Õpitulemused:

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;

2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;

3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust

4) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;

5) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;

6) tunneb kodukoha levinumaid taime ja loomaliike.

Programmi ülevaade

Õppeprogramm „aastaajad“ koosneb kahest moodulist (sügis-talv ja kevad-suvi), mis viiakse läbi erinevatel aastaaegadel (neljal korral) ühel ja samal loodusrajal, sama retkejuhi juhendamisel, uurimuslik osa viiakse läbi kas loodusmajas või õuetingimustes.

Võta ühendust

10 + 10 =