Select Page

Aastaaeg programm

ÕPPEPROGRAMM „AASTAAJAD“     

 Õppeprogrammi lühikirjeldus: Õppeprogramm „aastaajad“ koosneb matkadest, mis viiakse läbi erinevatel aastaaegadel (neljal korral) ühel ja samal loodusrajal, sama retkejuhi juhendamisel, uurimuslik osa viiakse läbi kas loodusmajas või õuetingimustes.

Eesmärgiks on vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, tehakse uurimuslikke katseid erinevate aastaaegadega seonduvalt.

Programmi jooksul läbitakse 2-3 km, korraldatakse aktiivõppemängusid ning lihtsamaid katseid.

Programmi sihtrühm:  1-3 klass, programmi viiakse läbi eesti keeles

Kestvus: 2h

Grupi suurus: 24 õpilast

Programmi läbiviimise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviimise koht: Vapramäe, Vellavere või Vitipalu matkarada

Juurdepääs: Vapramäel toimuva programmi korral palume parkida parklasse. Vitipalu või Vellavere programmi puhul tuleb parkida sõidutee äärde. Sõidujuhised annab teada retkejuht enne programmi algust. Ratastooliga liikumine pole võimalik keerulise maastiku tõttu. Erivajadustega õpilastest palume teada anda.

Juhis õpetajale: Programm toimub õues, palume riietumisel arvestada ilmaga, vihma korral jalga kummikud. Vihma korral on Vapramäel ja Vellaveres võimalik varjuda loodusmajja, Vitipalus lahtise varjualuse alla. Retke pikkuseks on tavaliselt 2-3 km, valiku teeb retkejuht õpetajaga koostöös.

Õpetajal on toetav ja innustav roll, õpetaja toetust võib vaja minna veel mängude läbiviimisel.

Programmi maksumus: 480.- eur

Programmi eesmärk: Vaadelda läbi erinevate aastaaegade looduse ja matkaraja muutusi, kuidas muutuvad taimed, milliseid jälgi jätavad loomad, kuidas nad reageerivad aastaaja muutusele, õppida tegema lihtsamaid uurimuslikke katseid.

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste

loodusõpetus: 2.1.4.2. Aastaajad; 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad; 2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine; 2.1.4.6. Ilm;

ainetevaheline lõiming: loodusõpetus, eesti keel, kehaline kasvatus, matemaatika.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng

Õpitulemused:

I kooliaste

1) tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust ja fantaasiat;
2) mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest; suhtub loodusesse säästvalt;
3) märkab looduse ilu ja erilisust ning väärtustab oma kodukoha elurikkust ja maastikulist mitmekesisust;
4) teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid;
5) vormistab vaatlusinfo, teeb järeldusi ning esitleb neid;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime ja loomaliike.

Õpipädevused: enesemääratluspädevus

ettevõtlikkuspädevus

kultuuri- ja väärtuspädevus

õpipädevus

sotsiaalne ja kodanikupädevus

suhtluspädevus

Temaatika: taimed, loomad, aastaaeg, puu, põõsas, metsloom, paigalind, rändlind, temperatuur, ilmastikunähtused, mõõtühik, katse

Metoodid: liigi määramine, vaatlemine, grupitöö, mõõtmine, võrdlemine, katsed

Ajakava:

Sissejuhatus: 10 minutit

praktilised ülesanded õppekäigul 1 h 40 minutit

kokkuvõttev analüüs 10 minutit.

Üldjuhul toidupausi programmi jooksul ei tehta, soovi korral palume sellest teada anda, et retkejuht oskaks aega planeerida.

Õpilaste teadmisi kontrollitakse programmi lõppedes õppemänguna või tagasisideringis. Õpetaja täidab programmi lõppedes tagasisidelehe.

Kasutatavad õppevahendid: Kasutatavad õppevahendid on juhendaja poolt.

Õppeprogrammi juhendaja: Õppeprogrammi juhendaja on Vapramäe Loodusmaja poolt atesteeritud õppeprogrammi läbiviija.

 

 

Võta ühendust

5 + 3 =